Käyttöehdot

Päivitetty 22.10.2020

1. Yleistä

Siria Oy (jäljempänä ”Siria”) tarjoaa Suomessa ammatinharjoittajille (jäljempänä “Käyttäjä”) verkossa toimivan markkinapaikan (jäljempänä ”Palvelu”) digitaalisten valmennus- ja hyvinvointipalveluiden (jäljempänä “Hyvinvointipalvelut”) tarjoamiseen kuluttajille (jäljempänä “Asiakas”). Palvelussa tarjotaan myös Sirian omia Hyvinvointipalveluita. Asiakkaat voivat mm. varata tai ostaa Palvelussa tarjottavia valmennus- ja hyvinvointipalveluiden aikoja, tuotteita tai palveluita. Palveluun sovelletaan näitä käyttöehtoja (jäljempänä ”Ehdot”). Palvelun sisältö määräytyy Palvelun verkkosivuilla tai muutoin Palvelun tilauksen yhteydessä Asiakkaalle esitettyjen palvelukuvausten mukaisesti. Siria voi muokata Ehtoja milloin tahansa julkaisemalla Ehtojen päivitetyn version Palvelun verkkosivustolla. Ajan tasalla olevat Ehdot tulisi käydä tarkistamassa säännöllisesti, sillä ne ovat sitovia.

Palvelu on tarkoitettu yrityksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille.

2. Palvelun sisältö

Palveluun sisältyy kaksi palvelukokonaisuutta; Asiakasportaali (jäljempänä “Asiakasportaali”) sekä Siria-digisydän -portaali (jäljempämä “Digisydän”). 

Asiakasportaali on julkinen verkkopalvelu jossa mm.

 • näytetään Käyttäjän profiili,
 • näytetään Käyttäjän tarjoamat palvelut,
 • mahdollistetaan ajanvaraus Käyttäjän Siria-kalenterista,
 • mahdollistetaan ilmoittautuminen palveluihin,
 • mahdollistetaan digitaalisen materiaalin jakaminen (esim. tiedotteet ja uutiskirjeet), sekä ylläpidetään tätä tarkoitusta varten verkkokauppaa.

Osa Asiakasportaalin sisältämästä aineistosta saattaa edellyttää kirjautumista palveluun ja/tai maksun suorittamista.

Digisydän on kirjautumista edellyttävä verkkopalvelu jossa mm.

 • yleisesti toteutetaan Palvelun Käyttäjien ja Asiakkaiden välistä kanssakäymistä edellyttävät toiminnot (esim. valmennus, koulutusmateriaalin jakaminen, tehtävien palautus),
 • mahdollistetaan verkkotapaamisten järjestäminen (esim. chat, videopalaverit) sekä muu digitaalinen vuorovaikutus,
 • hallitaan viestintää,
 • hallitaan kalenterivarauksia,
 • hallitaan käyttäjiä ja tietoturvaa,
 • ylläpidetään muistiinpanoja,
 • välitetään digitaalista materiaalia Käyttäjien ja Asiakkaiden välillä. 

Sirialla on oikeus tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla sekä käyttää alihankkijoita. Sirialla on oikeus muuttaa Palvelun tuottamisessa käyttämiänsä työmenetelmiä, laitteita, tietoliikenneyhteyksiä, ohjelmia tai muita Palvelun tai Palveluun kuuluvien järjestelmien osia ja vaihtaa mahdollisia alihankkijoita. 

2. Käyttäjälle

Sopimuksen syntyminen

Palvelua koskeva sopimus Käyttäjän ja Sirian välillä syntyy, kun Käyttäjä on liittynyt hyväksytysti Palveluun ja hyväksynyt kulloinkin voimassa olevat Ehdot tai hyväksymällä sopimuksen muulla Sirian hyväksymällä tavalla. 

Rekisteröityminen ja tunnistautumistiedot

Palvelun käyttö edellyttää Käyttäjältä erillistä rekisteröitymistä. Käyttäjän on annettava Palvelun lomakkeessa pyydetyt ja oikeat tiedot (jäljempänä ”Käyttäjätiedot”) sekä tarkistettava annettujen tietojen oikeellisuus. Käyttäjän on myös ilmoitettava yhteyshenkilö, joka hoitaa Palveluun liittyviä asioita. Käyttäjän on viipymättä ilmoitettava Sirialle Käyttäjätietojensa virheellisyydestä tai muutoksesta. Käyttäjän ilmoitukset ja profiili pyritään julkaisemaan ja saattamaan toimintaan Palvelussa mahdollisimman pian rekisteröitymisen jälkeen.

Palvelun käyttö

Käyttäjä sitoutuu kaikessa Palvelun käytössään toimimaan näiden Ehtojen, muiden Palvelun käyttöä koskevien sääntöjen ja ohjeiden sekä lain ja hyvän tavan mukaisesti. Käyttäjä sitoutuu niin ikään noudattamaan muualla Palvelussa annettuja sääntöjä ja ohjeita. Palvelua saa käyttää vain lakien, muiden viranomaissäännösten ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä, lähettämättä ja välittämättä Palvelussa materiaalia ja palveluja, jotka ovat lain tai hyvän tavan vastaisia sekä olla yllyttämättä tällaiseen toimintaan ja olla edistämättä kuvatun kaltaista toimintaa.

Käyttäjä vastaa täysimääräisesti tämän sopimuksen, lain tai hyvän tavan vastaisesta Palvelun käytöstä aiheuttamastaan vahingosta Sirialle, muille käyttäjille ja kolmansille osapuolille.

Palvelua tai sen välittämiä tietoja ei saa käyttää: a) mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin Asiakkaiden etsimiseen ja Hyvinvointipalveluiden tarjoamiseen Asiakkaille, sekä siihen välittömästi liittyviin toimiin; b) ei-toivottujen puheluiden soittamiseen, roskapostin lähettämiseen tai muuhun markkinointiin Asiakkaille; tai c) muuhun kuin Hyvinvointipalveluiden tarjoamiseen Palvelussa liittyviin yhteydenottoihin.

Käyttäjä on yksin vastuussa Ilmoituksistaan Palvelun välityksellä. Käyttäjä vastaa Palvelun kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta.

Palvelun käyttämiseksi tarpeelliset päätelaitteet, ohjelmistot ja yhteydet (kuten esimerkiksi yhteydet matkaviestinverkkoon ja Internetiin) eivät kuulu Palveluun. Käyttäjä vastaa tällaisten laitteiden, tietoliikenneyhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, toimintakunnosta ja tietoturvasta. Jos Käyttäjä liittää Palveluun viallisia tai häiriötä aiheuttavia laitteita, määrityksiä tai ohjelmistoja tai jos Käyttäjän ilmoittama vika aiheutuu sen hallinnassa olevista laitteista, tietoliikenneyhteyksistä, määrityksistä tai ohjelmistoista, Käyttäjä on velvollinen korvaamaan Sirialle aiheutuneet vahingot sekä vikojen etsimisestä aiheutuneet kustannukset.

Käyttäjä voi samanaikaisesti tarjota useita eri Hyvinvointipalveluita Palvelussa. Käyttäjä sitoutuu olemaan tarjoamatta efektiivisesti samoja Hyvinvointipalveluita useiden eri käyttäjätilien kautta.

Mikäli Käyttäjä ei käytä Palvelua Hyvinvointipalveluiden tarjoamiseen kahden kuukauden aikana, voi Siria siirtää Käyttäjän passiiviseksi. Siria pitää Käyttäjän passiivisena Käyttäjänä vähintään kaksi kuukautta ja enintään kahden vuoden ajan. Passiivisen Käyttäjyyden aikana Siria säilyttää, ellei Käyttäjä pyydä aineiston poistamista, Käyttäjän toimittaman aineiston, jonka jälkeen Siria voi ilman eri ilmoitusta poistaa Käyttäjän käyttäjätilin, sekä siihen liittyvän aineiston, ellei muuta ole sovittu tai Sirian lakisääteisten velvollisuuksien täyttäminen muuta edellytä.

Käyttäjän toimittamat ja käyttämät aineistot ja tiedot

Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijänoikeudet ja muut oikeudet ja/tai oikeudenhaltijoiden suostumukset Palvelussa julkaisemaansa aineistoon sekä muuhun materiaaliin, jonka hän lähettää, välittää tai tallentaa Palveluun ja sitoutuu olemaan lähettämättä tai välittämättä (esimerkiksi linkittämällä) Palvelun kautta aineistoa, viestejä tai muuta materiaalia, joka rikkoo kolmansien osapuolien omistus-, tekijän- tai muita oikeuksia, on loukkaavaa, solvaavaa, herjaavaa, rikolliseen toimintaan liittyvää tai yllyttävää, epäsiveellistä, lain tai muutoin hyvän tavan vastaista tai Sirialle, muille Käyttäjille tai Asiakkaille tai kolmannelle osapuolelle haitallista tai vahingollista tai voi aiheuttaa häiriötä, tukoksia tai muita käyttökatkoksia Palveluun. Käyttäjä vastaa kaikista edellä mainitun kaltaisella toiminnalla aiheuttamistaan vahingoista ja niiden selvittämisestä syntyneistä kustannuksista.

Käyttäjän Palveluun toimittaman aineiston ja materiaalin tekijänoikeus ja muut oikeudet säilyvät Käyttäjällä edellyttäen, että Käyttäjällä voi voimassaolevan lainsäädännön perusteella olla tai tälle voi syntyä tekijänoikeus kyseiseen aineistoon ja materiaaliin. Immateriaalioikeuksia käsitellään laajemmin näiden Ehtojen osiossa 11. Palvelun omistus- ja immateriaalioikeudet.

Käyttäjän toimittaman aineiston teknisen käsittelemisen johdosta ja varmuuskopioiden säilyttämiseksi osa aineistosta ja materiaalista saattaa sijaita ja tallentua Sirian ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla, joista tietoja käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Näissä tilanteissa alihankkijoiden kanssa on tehty erilliset tietosuojaa ja salassapitoa koskevat sopimukset. Tietoja säilytetään vähintään samantasoisia menetelmiä käyttäen kuin alihankkija itse soveltaa omien tietojensa säilytykseen.

Varmuuskopiointi

Käyttäjä vastaa palveluun tai palvelun avulla tallentamiensa tietojensa, tiedostojensa ja dokumenttiensa varmuuskopioinnista ja niiden toimivuuden tarkastamisesta, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Siria ei vastaa tietojen, tiedostojen tai dokumenttien tuhoutumisen, katoamisen tai muuttumisen aiheuttamista vahingoista eikä niiden uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista.

Maksut, laskutus ja maksuehdot

Käyttäjä maksaa Sirialle Palvelun käytöstä kulloinkin voimassa olevan hinnaston tai sopimuksen mukaiset maksut. 

Siria pidättää oikeuden muuttaa hinnastojaan sekä Palvelun käytöstä perittäviä maksuja. Kulloinkin voimassaolevat hinnat ilmoitetaan Palvelun verkkosivuilla.

Sirialla on aina oikeus muuttaa laskutusjaksoittain veloitettavan palvelun hintaa ilmoittamalla muutoksesta kirjallisesti vähintään 14 päivää ennen muutoksen voimaantuloa esimerkiksi laskussa. Mikäli muutos on Käyttäjälle epäedullinen, Käyttäjä voi irtisanoa sopimuksen kirjallisesti viimeistään 7 päivää ennen muutoksen voimaantuloa. Tällöin sopimus päättyy muutoksen voimaantulon päivänä. Jos Käyttäjä ei irtisano sopimusta, muuttuneet hinnat tulevat voimaan.

Jos Palveluun liittyvissä veroissa, kuten arvonlisäverossa, tai muissa viranomaisen määräämissä julkisissa maksuissa tapahtuu muutoksia, Sirialla on oikeus muuttaa hintoja vastaavasti. Lisäksi Sirialla on aina oikeus muuttaa hintojaan, mikäli lain muutos tai viranomaisen antama määräys edellyttää hinnanmuutosta.

Siria laskuttaa mahdolliset maksut Sirian määrittelemien laskutuskausien mukaisesti. Maksuehto on 14 päivää nettolaskun päiväyksestä. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Huomautukset laskusta on tehtävä ja riidaton osa on maksettava viimeistään laskun eräpäivänä. Maksukehotuksesta peritään hinnaston mukainen maksu.

Siria lähettää laskut Käyttäjän viimeksi ilmoittamaan laskutusosoitteeseen. Mahdollisille palautettaville maksuille ei makseta korkoa.

Palautus- ja peruutusehdot

Käyttäjä on velvollinen toteuttamaan Asiakkaan etukäteen maksamat Hyvinvointipalvelut. Käyttäjällä on oikeus siirtää sellaiset ajanvaraukset, joiden toteuttaminen olisi muutoin mahdotonta. 

Käyttäjällä on oikeus peruuttaa etukäteen maksetut Hyvinvointipalvelut mikäli niiden siirtäminen on mahdotonta, eikä niitä ylivoimaisesta esteestä johtuen voida järjestää. 

Asiakkaalla on oikeus perua tehty varaus 24 tuntia ennen varattua aikaa. Tämän jälkeen Sirialla ja/tai Käyttäjällä on oikeus periä varausmaksu.

Asiakkaalla on kuluttajansuojalain 1978/38 2 luvun 14 § mukainen 14 päivän peruuttamisoikeus. Lisätietoa peruuttamisoikeudesta on saatavilla osoitteessa https://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Ostaminen-myyminen-ja-sopimukset/verkkokauppa-posti-ja-puhelinmyynti-etamyynti/.

Sopimuskausi ja sopimuksen päättyminen

Sopimus on voimassa määräaikaisena Käyttäjän Ehtojen hyväksymisestä sovitun sopimuskauden loppuun. Sopimus päättyy automaattisesti sopimuskauden lopussa. Uusi tilaus katsotaan aiemman sopimuksen jatkamiseksi voimassa olevin muuttunein Ehdoin.

Käyttäjällä on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi, jos: a) Palvelu olennaisesti poikkeaa sovitusta, eikä Siria kohtuullisen ajan kuluessa Käyttäjän ilmoituksesta korjaa puutteellisuuksia ja poikkeavuuksia; tai b) Palvelun toimitus kohtuuttomasti viivästyy Sirian tuottamuksesta johtuvasta syystä.

Sirialla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi kokonaan, jos: a) Käyttäjä rikkoo sopimusta olennaisesti eikä korjaa rikkomusta kohtuullisessa ajassa Sirian ilmoituksesta; b) Käyttäjä ei ole maksanut erääntynyttä maksua 14 päivässä siitä, kun Käyttäjää on huomautettu tästä kirjallisesti; c) Käyttäjä on konkurssissa, hakeutuu konkurssiin, on selvitystilassa tai on muutoin maksukyvytön; d) Käyttäjän luottokelpoisuudessa tapahtuu muutos; ja e) Käyttäjän Palvelun käyttö on kokonaan keskeytynyt yli kahden kuukauden ajaksi.

Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Sirian tekemä irtisanominen ei lakkauta Käyttäjän velvollisuutta maksaa maksuja sopimuskauden loppuun asti.

Sopimuskauden päättyessä Käyttäjä siirtyy passiiviseksi Käyttäjäksi. Passiivinen Käyttäjyys on kuvattu Ehtojen kohdassa Palvelun käyttö.

3. Asiakkaalle

Sopimuksen syntyminen

Palvelua koskeva sopimus Asiakkaan ja Sirian välillä syntyy, kun Asiakas on rekisteröinyt käyttäjätunnuksen Palveluun ja hyväksynyt kulloinkin voimassa olevat Ehdot tai hyväksymällä sopimuksen muulla Sirian hyväksymällä tavalla, esimerkiksi kun Siria on hyväksynyt Asiakkaan tilauksen. Sopimus voi syntyä myös, kun Asiakas ryhtyy Sirian hyväksymällä tavalla käyttämään palvelua tai kun Asiakas maksaa laskun tilaamastaan maksullisesta palvelusta. Myöhemmin tilatut tilausjaksot tulevat osaksi sopimusta ja niitä tulkitaan muuttuneiden Ehtojen mukaisesti, ellei tietyn tilausjakson osalta toisin sovita.

Rekisteröityminen ja tunnistautumistiedot

Osa Palvelun ominaisuuksista ei edellytä rekisteröitymistä. Palvelun kaikkien ominaisuuksien käyttö edellyttää Asiakkaalta kuitenkin erillistä rekisteröitymistä. Asiakkaan on annettava Palvelun lomakkeessa pyydetyt ja oikeat tiedot (jäljempänä ”Asiakastiedot”) sekä tarkistettava annettujen tietojen oikeellisuus. Asiakkaan on myös ilmoitettava yhteyshenkilö, joka hoitaa Palveluun liittyviä asioita. Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava Sirialle Asiakastietojensa virheellisyydestä tai muutoksesta.

Palvelun käyttö

Asiakas sitoutuu kaikessa Palvelun käytössään toimimaan näiden Ehtojen, muiden Palvelun käyttöä koskevien sääntöjen ja ohjeiden sekä lain ja hyvän tavan mukaisesti. Asiakas sitoutuu niin ikään noudattamaan muualla Palvelussa annettuja sääntöjä ja ohjeita. Palvelua saa käyttää vain lakien, muiden viranomaissäännösten ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Asiakas sitoutuu olemaan käyttämättä, lähettämättä ja välittämättä Palvelussa materiaalia jotka ovat lain tai hyvän tavan vastaisia sekä olla yllyttämättä tällaiseen toimintaan ja olla edistämättä kuvatun kaltaista toimintaa.

Asiakas vastaa täysimääräisesti tämän sopimuksen, lain tai hyvän tavan vastaisesta Palvelun käytöstä aiheuttamastaan vahingosta Sirialle, muille käyttäjille ja kolmansille osapuolille.

Asiakas vastaa Palvelun kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta.

Palvelun käyttämiseksi tarpeelliset päätelaitteet, ohjelmistot ja yhteydet (kuten esimerkiksi yhteydet matkaviestinverkkoon ja Internetiin) eivät kuulu Palveluun. Asiakas vastaa tällaisten laitteiden, tietoliikenneyhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, toimintakunnosta ja tietoturvasta. Jos Asiakas liittää Palveluun viallisia tai häiriötä aiheuttavia laitteita, määrityksiä tai ohjelmistoja tai jos Asiakkaan ilmoittama vika aiheutuu sen hallinnassa olevista laitteista, tietoliikenneyhteyksistä, määrityksistä tai ohjelmistoista, Asiakas on velvollinen korvaamaan Sirialle aiheutuneet vahingot sekä vikojen etsimisestä aiheutuneet kustannukset.

Mikäli Asiakas ei käytä Palvelua vuoden aikana, voi Siria poistaa Asiakkaan käyttäjätilin ilman eri ilmoitusta, sekä siihen liittyvän aineiston, ellei muuta ole sovittu tai Sirian lakisääteisten velvollisuuksien täyttäminen muuta edellytä.

Asiakkaan toimittamat ja käyttämät aineistot ja tiedot

Asiakas vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijänoikeudet ja muut oikeudet ja/tai oikeudenhaltijoiden suostumukset Palvelussa julkaisemaansa aineistoon sekä muuhun materiaaliin, jonka hän lähettää, välittää tai tallentaa Palveluun ja sitoutuu olemaan lähettämättä tai välittämättä (esimerkiksi linkittämällä) Palvelun kautta aineistoa, viestejä tai muuta materiaalia, joka rikkoo kolmansien osapuolien omistus-, tekijän- tai muita oikeuksia, on loukkaavaa, solvaavaa, herjaavaa, rikolliseen toimintaan liittyvää tai yllyttävää, epäsiveellistä, lain tai muutoin hyvän tavan vastaista tai Sirialle, muille Asiakkaille tai Käyttäjille tai kolmannelle osapuolelle haitallista tai vahingollista tai voi aiheuttaa häiriötä, tukoksia tai muita käyttökatkoksia Palveluun. Asiakas vastaa kaikista edellä mainitun kaltaisella toiminnalla aiheuttamistaan vahingoista ja niiden selvittämisestä syntyneistä kustannuksista.

Asiakkaan Palveluun toimittaman aineiston ja materiaalin tekijänoikeus ja muut oikeudet säilyvät Asiakkaalla edellyttäen, että Asiakkaalla voi voimassaolevan lainsäädännön perusteella olla tai tälle voi syntyä tekijänoikeus kyseiseen aineistoon ja materiaaliin. Immateriaalioikeuksia käsitellään laajemmin näiden Ehtojen osiossa 7. Palvelun omistus- ja immateriaalioikeudet.

Asiakkaan toimittaman aineiston teknisen käsittelemisen johdosta ja varmuuskopioiden säilyttämiseksi osa aineistosta ja materiaalista saattaa sijaita ja tallentua Sirian ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla, joista tietoja käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Näissä tilanteissa alihankkijoiden kanssa on tehty erilliset tietosuojaa ja salassapitoa koskevat sopimukset. Tietoja säilytetään vähintään samantasoisia menetelmiä käyttäen kuin alihankkija itse soveltaa omien tietojensa säilytykseen.

Maksut, laskutus ja maksuehdot

Palvelu on Asiakkaalle lähtökohtaisesti maksuton. Jotkin Palvelun osat, esimerkiksi verkkokauppa, saattavat sisältää maksuja. Näihin maksuihin sovelletaan alla olevia ehtoja.

Asiakas maksaa Sirialle Palvelun käytöstä Ilmoituksen jättöhetkellä voimassa olevan hinnaston tai sopimuksen mukaiset maksut. Palvelun hintatiedot ovat saatavilla Palvelun verkkosivuilla osoitteessa https://siria.fi/hinnasto.

Siria pidättää oikeuden muuttaa hinnastojaan sekä Palvelun käytöstä perittäviä maksuja. Kulloinkin voimassaolevat hinnat ilmoitetaan Palvelun verkkosivuilla.

Sirialla on aina oikeus muuttaa laskutusjaksoittain veloitettavan palvelun hintaa ilmoittamalla muutoksesta kirjallisesti vähintään 14 päivää ennen muutoksen voimaantuloa esimerkiksi laskussa. Mikäli muutos on Asiakkaalle epäedullinen, Asiakas voi irtisanoa sopimuksen kirjallisesti viimeistään 7 päivää ennen muutoksen voimaantuloa. Tällöin sopimus päättyy muutoksen voimaantulon päivänä. Jos asiakas ei irtisano sopimusta, muuttuneet hinnat tulevat voimaan.

Jos Palveluun liittyvissä veroissa, kuten arvonlisäverossa, tai muissa viranomaisen määräämissä julkisissa maksuissa tapahtuu muutoksia, Sirialla on oikeus muuttaa hintoja vastaavasti. Lisäksi Sirialla on aina oikeus muuttaa hintojaan, mikäli lain muutos tai viranomaisen antama määräys edellyttää hinnanmuutosta.

Siria laskuttaa mahdolliset maksut Sirian määrittelemien ehtojen mukaisesti. Maksuehto on 14 päivää nettolaskun päiväyksestä. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Huomautukset laskusta on tehtävä ja riidaton osa on maksettava viimeistään laskun eräpäivänä. Maksukehotuksesta peritään hinnaston mukainen maksu.

Siria lähettää laskut Asiakkaan viimeksi ilmoittamaan laskutusosoitteeseen. Mahdollisille palautettaville maksuille ei makseta korkoa.

Palautus- ja peruutusehdot

Käyttäjä on velvollinen toteuttamaan Asiakkaan etukäteen maksamat Hyvinvointipalvelut. Käyttäjällä on oikeus siirtää sellaiset ajanvaraukset, joiden toteuttaminen olisi muutoin mahdotonta. 

Käyttäjällä on oikeus peruuttaa etukäteen maksetut Hyvinvointipalvelut mikäli niiden siirtäminen on mahdotonta, eikä niitä ylivoimaisesta esteestä johtuen voida järjestää. 

Asiakkaalla on oikeus perua tehty varaus 24 tuntia ennen varattua aikaa. Tämän jälkeen Sirialla ja/tai Käyttäjällä on oikeus periä varausmaksu.

Asiakkaalla on kuluttajansuojalain 1978/38 2 luvun 14 § mukainen 14 päivän peruuttamisoikeus. Lisätietoa peruuttamisoikeudesta on saatavilla osoitteessa https://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Ostaminen-myyminen-ja-sopimukset/verkkokauppa-posti-ja-puhelinmyynti-etamyynti/.

Sopimuskausi ja sopimuksen päättyminen

Sopimus on voimassa määräaikaisena Asiakkaan Ehtojen hyväksymisestä sen kuun loppuun, jona Asiakkaan Ilmoituksen hakuaika on päättynyt. Sopimus päättyy automaattisesti, ellei Asiakkaalla ole samanaikaisesti käynnissä muita Ilmoituksia tai laskutusjaksoa. Uusi tilaus katsotaan aiemman sopimuksen jatkamiseksi voimassa olevin muuttunein Ehdoin.

Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi, jos: a) Palvelu olennaisesti poikkeaa sovitusta, eikä Siria kohtuullisen ajan kuluessa asiakkaan ilmoituksesta korjaa puutteellisuuksia ja poikkeavuuksia; tai b) Palvelun toimitus kohtuuttomasti viivästyy Sirian tuottamuksesta johtuvasta syystä.

Sirialla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi kokonaan, jos: a) Asiakas rikkoo sopimusta olennaisesti eikä korjaa rikkomusta kohtuullisessa ajassa Sirian ilmoituksesta; b) Asiakas ei ole maksanut erääntynyttä maksua 14 päivässä siitä, kun Asiakasta on huomautettu tästä kirjallisesti; c) Asiakas on konkurssissa, hakeutuu konkurssiin, on selvitystilassa tai on muutoin maksukyvytön; d) Asiakkaan luottokelpoisuudessa tapahtuu muutos; ja e) Asiakkaan Palvelun käyttö on kokonaan keskeytynyt yli kuukauden ajaksi.

Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Sirian tekemä irtisanominen ei lakkauta asiakkaan velvollisuutta maksaa maksuja tilauskauden loppuun asti.

Tilauskauden päättyessä Asiakas siirtyy passiiviseksi asiakkaaksi. Passiivinen asiakkuus on kuvattu Ehtojen kohdassa 5.

4. Käyttäjän Asiakkaalle toimittamat tiedot ja materiaali

Siria ei vastaa Käyttäjien tai Asiakkaiden lähettämien tai tuottamien tietojen ja materiaalin oikeellisuudesta. Sirialla ei ole velvollisuutta tarkastaa tai täydentää Käyttäjien tai Asiakkaiden lähettämiä tietoja ja aineistoa.

Siria ei vastaa siitä, ottaako Käyttäjä Asiakkaan lähettämät tiedot myöhempää käsittelyä varten. Siria ei myöskään vastaan siitä, ottaako Käyttäjä yhteyttä Asiakkaaseen tietojen lähettämisen ja tallentamisen jälkeen, tai siitä, saapuuko tällainen yhteydenotto koskaan Asiakkaalle. Siria ei vastaa Käyttäjien tai Asiakkaiden tekemistä yhteydenotoista.

5. Tietosuoja ja tietojen kerääminen

Käyttäjä on rekisterinpitäjä Palveluun tallentamiensa yhteyshenkilöiden sekä niiden työnhakijoiden osalta, joiden tietoja Käyttäjä tallentaa muihin omiin Palvelun Ehtojen mukaisiin tarkoituksiinsa myöhempää käyttöä varten. Käyttäjä vastaa siitä, että sillä on lainmukainen peruste käsitellä näiden rekisteröityjen henkilötietoja. Muilta osin Siria on rekisterinpitäjä. Käyttäjä sitoutuu huolehtimaan riittävästä tietoverkkojensa, laitteiden, ohjelmistojen ja muiden Käyttäjän hankittavaksi kuuluvien Palvelun käyttämisen edellytysten suojauksesta. Tämä sisältää muun muassa velvollisuuden käyttää ja ylläpitää riittävän tehokkaita viruksen torjuntaohjelmia ja muita suojauskeinoja.

Käyttäjä sitoutuu käsittelemään Palvelun seurauksena saamiaan tietoja, raportteja, hakemuksia ja muita tietoja vain siinä laajuudessa ja sellaiseen käyttötarkoitukseen, joka lain nojalla on sallittua ja on tarpeen Hyvinvointipalvelun tarjoamiseksi.

Siria ja Käyttäjä ovat sopineet henkilötietoaineistojen käsittelystä erillisellä Tietosuojaliitteellä. Asiakas on velvollinen ottamaan selon Sirian Palvelua koskevasta tietosuojasrekisteriselosteesta ja sitoutuu toteuttamaan tietosuojasrekisteriselosteen asettamat linjaukset.

Sopimuksen päättymisestä huolimatta yllä sanotut ehdot jäävät voimaan.

6. Palvelun saatavuus, tuki ja ylläpito

Sirialla on oikeus tilapäisesti sulkea Palvelu tai sen osa, jos se on perustellusta syystä tarpeen. Syy voi liittyä esimerkiksi palvelun ylläpito-, päivitys- tai korjaustoimenpiteisiin taikka palvelun saatavuuden, suorituskyvyn, palautettavuuden, tietoturvan tai hallittavuuden varmistamiseksi tai palauttamiseksi tehtäviin toimenpiteisiin tai muuhun vastaavaan katkokseen. Tällöin Siria pyrkii toimimaan siten, että keskeytys jää mahdollisimman lyhytaikaiseksi ja siitä aiheutuu Käyttäjille ja Asiakkaille mahdollisimman vähän haittaa. Siria tiedottaa Käyttäjille ja Asiakkaille keskeytyksestä mahdollisuuksiensa ja tarpeen mukaan etukäteen esimerkiksi Palvelun verkkosivuilla. Sirialla ei ole korvausvelvollisuutta katkoksista.

Siria vastaa siitä, että Palvelu toimii olennaisesti palvelukuvauksen ja viimeisimmän loppukäyttäjä-dokumentaation mukaisesti. Sirialla ei ole tätä vastuuta, mikäli Palvelu ei toimi johtuen tapaturmasta, väärinkäytöksestä, ylivoimaisesta esteestä tai luvattomista muutoksista.

7. Palvelun omistus- ja immateriaalioikeudet

Kaikki Palveluun, ohjelmistoihin, aineistoihin sekä Palvelun suorittamiseen liittyvään työhön ja sen perusteella syntyneisiin aineistoihin, ohjelmistoihin ja sovelluksiin liittyvät immateriaalioikeudet kuuluvat Sirialle, Sirian alihankkijoille tai Sirian palvelun tai ohjelmiston lisensoineelle kolmannelle osapuolelle eikä niitä miltään osin siirretä Käyttäjille tai Asiakkaille, muutoin kuin mitä alla on todettu.

Siria edellyttää, että Käyttäjät käyttävät Hyvinvointipalveluihin liittyviä kirjallisia, audiovisuaalisia tai muita Hyvinvointipalvelun tarjoamisessa tarvittavia aineistoja (jäljempänä “Materiaalit”), tarjotessaan Sirian Käyttäjille luomia design-pohjia. Mikäli Käyttäjä on itse luonut design-pohjille rakennetut Materiaalit, saa käyttäjä tarjota niitä Palvelussa haluamallaan tavalla. Mikäli Käyttäjä myy Materiaalia Palvelun verkkokaupan kautta, perii Siria hinnastonsa mukaisen komission jokaisesta Käyttäjän myymästä kappaleesta. Siria omistaa kaikki design-pohjiin liittyvät oikeudet ja lisensoi Käyttäjälle tämän näiden Ehtojen mukaisten velvollisuuksien edellyttämät oikeudet ilman eri korvausta.

Asiakas omistaa kaikki oikeudet valmistamaansa aineistoon, ellei muuta ole sovittu. Siria kuitenkin saa Käyttäjältä ilman eri korvausta oikeuden hyödyntää Käyttäjän Sirian luomien design-pohjien päälle luomia aineistoja Hyvinvointipalveluita tarjotessaan.

Käyttäjä ja Asiakas sitoutuvat olemaan poistamatta, muokkaamatta tai peittämättä Palvelussa olevia tekijänoikeus-, tavaramerkki- tai muita immateriaalioikeusmerkintöjä.

Siria ei vastaa immateriaalioikeuksien loukkauksista siltä osin kuin ne koskevat muuta kuin Sirian tuottamaa Palvelua. Siria ei myöskään vastaa immateriaalioikeuksien loukkauksista, jotka aiheutuvat siitä, että Palvelua käytetään yhdessä toisen toimittajan toimittaman tai Käyttäjän tuottaman palvelun kanssa tai vastoin Sirian antamia ohjeita. Käyttäjä ja Asiakas ovat yksin vastuussa siitä, etteivät käytä kolmansien oikeuksia loukkaavaa materiaalia käyttämissään aineistoissa.

Jos Siria tekee keksinnön, ohjelmiston tai sovelluksen, joka perustuu Käyttäjän toimittamaan Materiaaliin tai muihin tietoihin tai ideoihin, jotka Käyttäjä on toimittanut tai ilmaissut, kaikki näihin keksintöihin, ohjelmistoihin ja sovelluksiin liittyvät oikeudet kuuluvat Sirialle, jolla on myös oikeus suojata asianmukaisesti keksintöön, ohjelmistoon tai sovellukseen liittyvät oikeudet ensimmäisenä.

Käyttäjän tai Asiakkaan yllä mainittujen velvollisuuksien rikkominen katsotaan olennaiseksi sopimusrikkomukseksi.

Sopimuksen päättymisestä huolimatta yllä sanotut omistus- ja immateriaalioikeuksia koskevat ehdot jäävät voimaan.

8. Vastuunrajoitus

PALVELU JA SEN SISÄLTÖ ESITETÄÄN SELLAISENA KUIN SE ON, JA KÄYTTÄJÄT JA ASIAKKAAT KÄYTTÄVÄT PALVELUA OMALLA VASTUULLAAN. SIRIA EI VASTAA PALVELUN KÄYTTÖÖN LIITTYVISTÄ TIETOTURVALLISUUSRISKEISTÄ TAI PALVELUN SISÄLLÖN OIKEELLISUUDESTA TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. ELLEI PAKOTTAVASTA LAIN SÄÄNNÖKSESTÄ MUUTA JOHDU, SIRIA EI VASTAA SELLAISESTA VÄLITTÖMÄSTÄ TAI VÄLILLISESTÄ, AINEELLISESTA TAI AINEETTOMASTA VAHINGOSTA, JOKA KÄYTTÄJÄLLE, ASIAKKAALLE, TAI KOLMANNELLE OSAPUOLELLE MAHDOLLISESTI SYNTYY ESIMERKIKSI PALVELUN KESKEYTYKSISTÄ, VIIVÄSTYKSISTÄ, VIRHEISTÄ, LIIKEVOITON MENETYKSISTÄ, TUOTON TAI HYÖDYN MENETYKSESTÄ, LIIKEVAIHDON TAI TUOTANNON VÄHENEMISESTÄ, TIEDON KATOAMISESTA TAI VIIVÄSTYMISESTÄ, KOLMANNELLE OSAPUOLELLE LUVATTUJEN VELVOITTEIDEN TÄYTTYMÄTTÄ JÄÄMISESTÄ, TAI MUISTA PUUTTEISTA PALVELUSSA TAI SEN SISÄLLÖSSÄ.

Käyttäjä tai Asiakas on velvollinen korvaamaan ja hyvittämään Sirialle sekä kolmansille osapuolille aiheutuneen vahingon, joka on seurausta Käyttäjän tai Asiakkaan lain, viranomaisten määräysten ja ohjeiden tai näiden Ehtojen vastaisesta toiminnasta. Sopimuksen päättymisestä huolimatta yllä sanotut vastuunrajoitusta koskevat ehdot jäävät voimaan.

9. Ei takuuta

SIRIA EI TAKAA PALVELUN VIRHEETTÖMYYTTÄ TAI SITÄ, ETTÄ PALVELU ON KESKEYTYKSITTÄ KÄYTETTÄVISSÄ. SIRIA EI ANNA MITÄÄN TAKUUTA PALVELUN SAATAVUUDESTA, VIRHEETTÖMYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA, TAI SISÄLLÖSTÄ EIKÄ SISÄLLÖN SOVELTUMISESTA ASIAKKAAN HALUAMAAN TAI TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI SIITÄ, ETTÄ PALVELUSSA EI ESIINNY HAITTAOHJELMIA.

Siria pyrkii huolehtimaan parhaan kykynsä mukaan Palvelun toimivuudesta ja pyrkii korjaamaan Palvelun mahdolliset virheet kohtuullisessa ajassa ja poistamaan Palvelussa mahdollisesti esiintyvät haittaohjelmat.

Sopimuksen päättymisestä huolimatta yllä sanotut takuuta koskevat ehdot jäävät voimaan. 

10. Ylivoimainen este

Siria vapautuu sopimusvelvoitteestaan ja velvollisuudestaan maksaa vahingonkorvausta, jos sopimusehdon noudattamisen estää tai sitä viivästyttää ylivoimainen este. Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan seikkaa, jota ei ole pystytty kohtuudella ennakoimaan ja jonka seurauksia ei voi kohtuudella voittaa tai välttää. Tällainen seikka voi olla esimerkiksi Sirian sopimusvelvoitteiden täyttämisen kohtuuton vaikeutuminen, palvelimissa tapahtuva virhe tai yhteyskatkos, kansallinen poikkeustila, työselkkaus, tulipalo, ukonilma, myrsky, luonnonmullistus, viranomaismääräys, ulkopuolisen aiheuttama kaapeli- tms. vahinko, tulva ja vesivahinko, sähköverkon ylijännite, energian tai muun olennaisen raaka-aineen toimituksen keskeytys tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen Sirian vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva syy.

11. Muut ehdot

Jos jokin osa tästä sopimuksesta todetaan mistä tahansa syystä pätemättömäksi, lain vastaiseksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, pysyy muu osa sopimusta kuitenkin edelleen voimassa, laillisena ja täytäntöönpanokelpoisena. Osapuolet pyrkivät neuvottelemaan tällaisen ehdot uusiksi mahdollisimman pian pätemättömyyden alettua.

Käyttäjän tai Asiakkaan tulee lähettää näihin Ehtoihin liittyvät kirjalliset ilmoitukset Sirian sähköpostiosoitteeseen info@siria.fi tai osoitteeseen Siria Oy, Kaistisenkatu 11, 20760 Piispanristi, Turku. Siria voi lähettää tätä sopimusta koskevat kirjalliset ilmoitukset Käyttäjän tai Asiakkaan viimeksi ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen taikka muutoin, esimerkiksi tekstiviestinä Käyttäjän tai Asiakkaan ilmoittamaan matkaviestinliittymänumeroon. Palvelua koskevia yleisiä tiedotteita voidaan julkaista myös Palvelun verkkosivuilla. Käyttäjän tulee ilmoittaa Sirialle yhteystietojensa muutoksista välittömästi.

Osapuolilla ei ole oikeutta siirtää sopimusta ilman toisen osapuolen kirjallista suostumusta. Sirialla on kuitenkin oikeus siirtää sopimus liiketoiminnan vastaanottavalle yhtiölle Suomessa. Sirialla on tämän lisäksi oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle.

Ohjelmistojen, materiaalien, aineiston ja muiden tuotteiden sekä niiden osien vienti ilman Sirian, mahdollisen muun luovutuskohteen oikeudenhaltijan ja/tai toimivaltaisen oikeuden tai viranomaisen lupaa tai vastoin heidän antamiaan määräyksiä on kielletty.

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan ensimmäisenä oikeusasteena Turun käräjäoikeudessa.

0