Lyhytterapia

Lyhytterapialla tarkoitetaan 1-25 kerran tavoitteellista keskusteluprosessia, jossa keskiössä on asiakkaan itsensä nimeämä teema, ongelma tai aihe, johon hän haluaa muutosta tai uusia näkökulmia. Lyhytterapia soveltuu erityisen hyvin alkuvaiheen ongelmiin, kun vaikeudet eivät ole vielä kroonistuneet. Asiakkaan kannalta lyhytterapian houkuttavuutta lisää se, että lyhytterapiaan pääsy ei vaadi diagnoosia eikä aiempia psykiatrisia tutkimuksia. Se on aidosti asiakkaan tarpeita kunnioittavaa ja tähtää täsmäräätälöityyn asiakkaalle sopivaan matalan kynnyksen apuun. Lyhytterapeuttimme löydät täältä: www.siriamind.fi

Mitä lyhytterapia on

Lyhytterapia on tavoitteellista työskentelyä asiakkaan toivomien asioiden käsittelyssä. Sillä pyritään kasvattamaan asiakkaan itseymmärrystä, auttamaan tunteiden säätelyssä, kehittämään ongelmanratkaisutaitoja, auttamaan kriisivaiheiden yli ja tuottamaan tarkoituksenmukaisia käyttäytymismuutoksia asiakkaan arjessa. Lyhytterapia ei ole psykoterapiaa ja tarvittaessa lyhytterapeutit ohjaavatkin asiakkaansa varsinaiseen terveydenhuoltoon, mikäli lyhytterapeuttinen työote ei ole riittävä. Monet asiakkaat saavat kuitenkin avun jo pelkästä lyhytterapiasta.

Keitä sertifioidut lyhytterapeutit ovat?

Lyhytterapeuttinen osaaminen vaatii erilaista osaamista kuin pitkät psykoterapiat. Siten siihen on oma 2-vuotinen koulutuksensa, joka on ammatillista lisäkoulutusta sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan henkilöstölle. Sertifioituja lyhytterapeutteja koulutetaan kesäyliopistoissa laajasti ympäri Suomea yhteistyössä Sirian kanssa. Nämä lyhytterapeutit saavat valmistuttuaan käyttää rekisteröityä tavaramerkkiä ”Siria sertifioitu lyhytterapeutti”.

Sirian palveluntuottajina toimivat lyhytterapeutit sitoutuvat käymään säännöllisessä työnohjauksessa ja päivittämään jatkuvasti omaa osaamistaan osallistumalla täydentävään jatkokoulutukseen. Täten varmistetaan, että lyhytterapeutit kehittävät osaamistaan jatkuvasti ja pystyvät vastaamaan asiakkaidensa muuttuviin tarpeisiin. Lyhytterapiatapaamisten tuloksellisuutta seurataan asiakaspalautteen avulla.

Tyypillinen sessio

Katso tästä linkistä: video, miten ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa toimitaan.

Siria sertifioitujen lyhytterapeuttien eettiset ohjeet

Eettiset säännöt

Nämä eettiset säännöt koskevat kaikkia Siria sertifioituja lyhytterapeutteja. Siria sertifioitu lyhytterapeutti on käynyt 2-vuotisen lyhytterapeuttikoulutuksen. Siria sertifioiduksi lyhytterapeutiksi itseään kutsuva sitoutuu noudattamaan alla kirjattuja periaatteita asianmukaisesti kaikessa omassa toiminnassaan lyhytterapeuttina. 

Eettisten sääntöjen tarkoitus on varmistaa lyhytterapeutteina toimivien ammattimaisuus ja uskottavuus.  

Eettiset vaatimukset: 

Vastuu asiakkaita kohtaan

 

1.    Annan taustastani ja koulutuksesta oikean kuvan. Kerron avoimesti, että lyhytterapia on lähtökohtaisesti matalan kynnyksen psykososiaalinen palvelu, ei Valviran valvoma terveydenhuollon hoitomuoto. 

2.    Pidän salassa asiakkaalta saamani tiedon, mikäli laki ei muuta edellytä. 

3.    Toteutan yleisiä tietosuojamääräyksiä. Sitoudun noudattamaan henkilötietoihin ja viestintään sovellettavia lakeja. En säilytä asiakkaan tietoja, kun lyhytterapiaprosessimme on ohi. 

4.    Selvitän asiakkaalle oman roolini ja vastuuni ja hänen roolinsa ja vastuunsa. Asiakas on vastuussa omasta toiminnastaan ja terapeutti on vastuussa asiakkaan hyvinvointiprosessin ohjaamisesta.   

5.    Käytän omaa terapeutin valtaani eettisesti. Jos kohtaan eturistiriitoja, otan ne asiakkaan kanssa puheeksi. 

6.    Mikäli huomaan, että asiakas hyötyisi toisesta työmuodosta enemmän, ohjaan hänet sellaisen tukimuodon piiriin, enkä pidä asiakkaistani kiinni saadakseni siitä yksinomaan omaa (taloudellista tai henkistä) etua.

7.    Kunnioitan asiakkaan itsemääräämisoikeutta päättää lyhytterapia missä tahansa vaiheessa hänen niin halutessaan. 

8.    Kohtelen kaikkia asiakasryhmiä tasa-arvoisesti. Vaalin kaikkien ihmisarvoa sukupuoleen, ikään, sukupuoli-identiteettiin, uskontoon, vammaan, kulttuuriin tai etniseen taustaan katsomatta.   

9.    En ryhdy minkäänlaisiin seksuaalisiin tai romanttisiin suhteisiin asiakkaideni kanssa. Huomioin asialliset läheisyyteen ja fyysiseen koskemattomuuteen liittyvät säännöt lyhytterapeuttina toimiessani.

 

Vastuu omaa ammattikuntaa kohtaan (muut lyhytterapeutit)

 

10. Annan realistisen kuvan osaamisestani, pätevyyteni tasosta, asiantuntemuksestani, kokemuksestani, koulutuksestani ja sertifioinneistani. En hämärrä tarkoituksellisesti ammatillista kenttää tai markkinoi osaamistani väärin tai epäeettisin perustein.

11. Viestin ja edistän asiakkaiden ja muiden alalla toimivien tietoisuutta näistä eettisistä säännöistä ja vastuista. 

12. Sitoudun kehittämään itseäni jatkuvasti lyhytterapeuttina ja edistän ammatillista kasvuani elinikäisen oppimisen periaatteella. 

13. Huolehdin omasta jaksamisestani käymällä työnohjauksessa, keskustelemalla vertaislyhytterapeuttien kanssa ja pitäen työkuormani kohtuullisena, jotta pystyn olemaan aidosti läsnä asiakkailleni. 

14. Osaan hankkia itselleni apua, jos sitä tarvitsen. Otan vastaan palautetta kollegoiltani, jos he ovat huolestuneita jaksamisestani. Haen tarvittaessa asiantuntija-apua. 

Siria sertifioitujen lyhytterapeuttien eettinen lupaus

”Hyväksyn edellä mainitut eettiset säännöt ja velvoitteet ja lupaan kunnioittaa niitä suhteessa asiakkaisiini, toimeksiantajiini ja kollegoihini.”

© Siria Koulutus- ja kehittämiskeskus Oy