Coaching

"Coaching on ajattelua herättävää ja luovaa kumppanuutta prosessissa, joka inspiroi asiakasta henkilökohtaisen ja ammatillisen potentiaalinsa täysipainoiseen hyödyntämiseen." (ICF). Coachingissa yhdistyy mielekkäällä tavalla yksilön kehittymisen näkökulma ja yrityksen liiketoiminnan tavoitteiden saavuttaminen. Me Siriassa tarjoamme ammattimaisia coachingpalveluita yksilöcoachingista ryhmäcoachingiin sekä korkeatasoista ammatticoachien koulutusta. Coachingpalvelumme perustuvat kansainvälisen coachingyhdistyksen (ICF) ydintaitoihin ja olemme sitoutuneet ICF:n eettisiin laatustandardeihin.

 • Jenni Niemi

  Jenni Niemi

  Business-terapeutti (40 op), sertifioitu johdon ja yksilöiden coach, liiketalouden tradenomi
  Paikka
  Etävastaanotto
  Etävastaanotto
 • Päivi Kupias

  Päivi Kupias

  Coachkouluttaja, PCC-coach (ICF), KM, työnohjaajakouluttaja, tietokirjailija
  Paikka
  Helsinki
  Etävastaanotto
  Etävastaanotto
 • Sirkku Ruutu

  Sirkku Ruutu

  MCC-coach, psykologi (PsM), opettaja (KM), kouluttajapsykoterapeutti (VET), johdon työnohjaaja (STOry), sovittelija, tietokirjailija
  Paikka
  Turku
  Etävastaanotto
  Etävastaanotto
 • Raija Peltola

  Raija Peltola

  Coachkouluttaja, PCC-Coach (ICF), sovittelija
  Paikka
  Helsinki
  Etävastaanotto
  Etävastaanotto
 • Teija Silvola

  Teija Silvola

  Coach-kouluttaja, KM, Psykologi, Coach PCC (ICF), HHJ, Coaching Supervisor
  Paikka
  Tampere
  Etävastaanotto
  Etävastaanotto
 • Saija Westerlund-Cook

  Saija Westerlund-Cook

  Resilienssi-coach, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (50 op), väitöskirjatutkija, MSc, kannustavan vuorovaikutuksen (ICDP) kouluttaja, systeemisen työotteen kouluttaja, TRE-ohjaaja 
  Paikka
  Parainen
  Etävastaanotto
  Etävastaanotto
 • Milla Lintervo

  Milla Lintervo

  Resilienssi-coach, sosiaalipsykologi, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, henkilöstöhallinnon ja -johtamisen ammattilainen
  Paikka
  Sastamala
  Etävastaanotto
  Etävastaanotto
 • Maarit Hallia

  Maarit Hallia

  Resilienssi-coach, terveydenhoitaja (YAMK), työterveyshoitaja, sairaanhoitaja (AMK), ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, uniterapeutti (CBT-I), rentoutusvalmentaja (SHL), muutosvalmentaja
  Paikka
  Turku
  Etävastaanotto
  Etävastaanotto
 • Anna Hokkanen

  Anna Hokkanen

  Resilienssi-coach, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, sosionomi (YAMK), NLP-practitioner, AmO, valokuvaterapian ja Voimauttavan valokuvan ammatillisen käytön ohjaaja, Ohjaustoiminnan artenomi AMK (terapeuttiset ohjaustoiminnan menetelmät)
  Paikka
  Vantaa
  Etävastaanotto
  Etävastaanotto
 • Sanna Mäki

  Sanna Mäki

  Resilienssi-coach, sosionomi (YAMK), ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (50 op). Opiskelen tällä hetkellä psykoterapeutiksi kognitiivisen käyttäytymisterapian suuntauksessa.
  Paikka
  Tampere
  Etävastaanotto
  Etävastaanotto
 • Jenni Laurell

  Jenni Laurell

  Resilienssi-coach, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (50 op), KM, väitöskirjatutkija
  Paikka
  Helsinki
  Etävastaanotto
  Etävastaanotto
 • Sari Heino

  Sari Heino

  Resilienssi-coach, sosionomi (AMK), neuropsykiatrinen valmentaja sekä ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (50 op).
  Paikka
  Turku
  Etävastaanotto
  Etävastaanotto
 • Sari Ilo

  Sari Ilo

  Kouluttaja, organisaatiopsykologi (PsL), KM, psykoterapeutti (ET), MCC-Coach (ICF)
  Paikka
  Oulu
  Etävastaanotto
  Etävastaanotto
 • Ronnie Grandell

  Ronnie Grandell

  Kouluttaja, työterveyspsykologi, coach, lyhytterapeutti
  Paikka
  Turku
  Etävastaanotto
  Etävastaanotto
 • Tero Hoikkala

  Tero Hoikkala

  Kouluttaja, KTM, coach
  Paikka
  Turku
  Etävastaanotto
  Lähitapaaminen

"Coaching on ajattelua herättävää ja luovaa kumppanuutta prosessissa, joka inspiroi asiakasta henkilökohtaisen ja ammatillisen potentiaalinsa täysipainoiseen hyödyntämiseen." (ICF). Coachingissa yhdistyy mielekkäällä tavalla yksilön kehittymisen näkökulma ja yrityksen liiketoiminnan tavoitteiden saavuttaminen. Me Siriassa tarjoamme ammattimaisia coachingpalveluita yksilöcoachingista ryhmäcoachingiin sekä korkeatasoista ammatticoachien koulutusta. Coachingpalvelumme perustuvat kansainvälisen coachingyhdistyksen (ICF) ydintaitoihin ja olemme sitoutuneet ICF:n eettisiin laatustandardeihin.

Mitä coachingissa tapahtuu?

 

1)    Coach etsii vahvuuksia, osaamista ja voimavaroja

Kun menestyneiksi itsensä kokeneilta ihmisiltä kysyttiin, oliko heidän menestyksensä salaisuus se, että he olivat kehittäneet jatkuvasti heikkouksiaan vai se, että he olivat osanneet hyödyntää optimaalisesti vahvuuksiaan, valtaosa vastasi, että vahvuuksien varaan rakentaminen on mahdollistanut heidän menestyksensä. Monilla on vakan alla käyttämätöntä piilopotentiaalia, jota ei ole uskallettu tai huomattu hyödyntää. Coaching auttaa tulemaan tietoiseksi omista vahvuuksistaan ja itselle tärkeistä arvoista, jotta työelämä voi olla mielekkäämpää.

 

2)    Coach vastuuttaa

Coach kysyy usein istunnon lopuksi, mihin ohjattava haluaa tai pystyy coachingkeskustelun tiimoilta sitoutumaan. Miten tämä vie puhutut asiat käytännön työarkeensa. Tällöin valinnat tulevat tietoisimmiksi ja päätöksenteon perusteet kirkastuvat ohjattavalle itselleen. Itsensä johtaminen paranee ja tietoisuus omista vaikutusmahdollisuuksista laajenee. Tällöin ihminen ei enää koe olevansa olosuhteidensa uhri, vaan oman työelämänsä toimija, joka pystyy vaikuttamaan omalta osaltaan asioiden etenemiseen.

 

3)    Coach auttaa laajentamaan tietoisuutta

Työelämässä mentalisaatiokyvykkyys on yksi keskeisin vuorovaikutustaitojen meta-alue. Mentalisoivat yksilöt pystyvät hahmottamaan samaan aikaan omaa ja toisten ihmisten todellisuutta. He kykenevät ymmärtämään, että oma mielensisäinen uskomusjärjestelmä on altis virhetulkinnoille ja he venyttävät tietoisesti omaa ymmärrystään kuulemaan myös muiden näkemykset ja heidän ajattelunsa logiikan. Näin ristiriitojen ilmeneminen vuorovaikutussuhteissa vähenee ja aito jakaminen työyhteisössä mahdollistuu paremmin. Myös itseymmärrys ja omien motiivien tunnistaminen helpottuvat.

 

4)    Coach auttaa luomaan käyttökelpoisia strategioita ja toimintasuunnitelmia

Vaikka coach ei anna valmiita vastauksia ohjattavilleen, hän auttaa hyvien kysymysten kautta asiakkaitaan hahmottamaan omat toimintasuunnitelmansa käytännön tasolle. Coachingin väliajoilla ohjattavat voivat toteuttaa itselleen laatimat toimenpiteet ja näin syntyy ryhdikkyyttä ja onnistumisia käytännön tekemiseen.

 

5)    Coaching luo tilan pysähtyä omien arvojen ja tärkeiden tavoitteiden/toiveiden äärelle

Ihmisten on usein vaikeaa pysähtyä arjen kiireen keskellä, mikäli joku ei pysäytä heitä. Coaching antaa mentaalisen tilan, jossa ajattelun avaruus voi laajentua ja itsensä johtamisen keinot konkretisoitua.

Edellä mainituilla tavoilla coaching siis

Parantaa tuloksellisuutta

Organisaation näkökulmasta ratkaisusuuntautunut ja systemaattinen toimintatapa terävöittää yksilöitä ja ryhmiä saavuttamaan tavoitteensa parantaen heidän lyhyen tähtäimen suoritustaan ja pitkäntähtäimen suorituskykyään sekä kokonaisvaltaista hyvinvointiaan. 

Lisää työn mielekkyyttä

Coachingilla pyritään henkilön oman potentiaalin vapauttamiseen ja sitä kautta ammatilliseen kehittymiseen ja suorituksen maksimoimiseen oivalluttavalla ja vastuuttavalla työskentelyotteella, jossa oheistuotteena on työn mielekkyydenkokemuksen kasvaminen.

Parantaa  vuorovaikutustaitoja

Hyötynä on myös oman hyvinvoinnin lisääntyminen itsensä valmentamisen keinoin, muutoksen mahdollistaminen myönteisellä ja itseä voimittavalla tavalla, erilaisuuden todellinen hyödyntäminen, palautteenantotaitojen parantuminen ja puheeksi ottamisen rohkeuden kasvaminen.