Koulutukset

SIRIA järjestää ammatticoachien kansainvälisesti akkreditoituja koulutuksia (ICF, LEVEL1 ja LEVEL2), lyhytterapeuttikoulutuksia yhteistyössä kesäyliopistojen kanssa, työnohjaajakoulutuksia, ratkaisukeskeisiä valmentajakoulutuksia ja yrityksille täsmäräätälöityjä johtamisen ja resilienssikyvyn kehittämisen ohjelmia.

Siria Koulutus- ja kehittämiskeskus Oy on erikoistunut johtamisen kehittämiseen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Koulutustarjontansa ohella Siria tuottaa coachingpalveluita, työhyvinvointivalmennuksia ja ammattikirjallisuutta.  Toimintatapamme on verkostomainen ja löydämme asiakkaillemme aina parhaat asiantuntijat heidän tarpeisiinsa.

Koulutuksemme tarjoavat uudenlaisen tavan olla vuorovaikutuksessa, jossa korostuvat luottamus, läsnäolo ja aito kohtaaminen. Koulutusryhmämme ovat kooltaan maltillisia, koska haluamme panostaa dialogiseen oppimiseen ja laatuun. Skrollaamalla alaspäin, löydät tyypillisimmät koulutuksemme. Näiden lisäksi tuotamme yksilöllisiä koulutus- ja valmennusratkaisuja yritysten tarpeisiin. Kysy tarjousta, niin kustomoimme teille sopivan prosessin.

1. Ammatticoach-pätevyyteen tähtäävät koulutuksemme

2. Terapia- ja sote-alan valmennuskokonaisuuksia

3. Työelämään ja johtamisen kehittämiseen soveltuvia kokonaisuuksia

4. Henkilökohtaiseen hyvinvointiin liittyviä valmennuksia

Ammatticoach-pätevyyteen tähtäävät koulutuksemme

Coaching-koulutuksemme on suunnattu kaikille työyhteisöjen kehittämisestä ja ihmisten muutosprosessien aktivoimisesta kiinnostuneille. Coachingkoulutusten tavoitteena on saavuttaa ammattimaisen coachin ydintaidot ja tarjota niihin liittyvät konkreettiset työvälineet.

Valittavanasi on ammatticoachien koulutusmodulit:

Personal Coach

Executive Coach

Team Coach

Positive Change Coach

Mental Performance Coach

Executive Coach -teemoja

1. Esihenkilön kohtaaminen coachingissa

 • ICF ydinkompetenssit esihenkilötyöhön sovellettuna
 • Asiakkaan ainutkertaisuuden tunnistaminen
 • Luontaiset taipumukset ja niiden hyödyntäminen
 • Esihenkilön oman johtamiskäsityksen kirkastaminen
 • Esihenkilö managerina, liiderinä ja coachina
 • Johtaja ja esihenkilö organisaationsa edustajana

2. Johtaja ja esihenkilö organisaationsa edustajana

 • Organisaation johtamiskäsityksen tarkastelu
 • Kulttuurin vaikutus johtamiseen ja esihenkilötyöhön
 • Tuloksellisen ja tavoitteellisen kulttuurin luominen ja ylläpito
 • Strategisen ajattelun vahvistaminen
 • Coaching muutoksessa ja sen läpiviennissä

3. Esihenkilöryhmän coachaaminen

 • Johtoryhmäcoaching
 • Esihenkilöiden vertaisryhmän coachaaminen
 • Reflektointi ja aito vuorovaikutus ryhmässä
 • Psykologisen turvallisuuden luominen

4. Itsensä johtaminen ja coaching

 • Oman työn hallinta ja rajaaminen
 • Erilaisuuden ymmärtäminen ja itsetuntemus
 • Oman johtamisen arviointi coachingin työvälineenä
 • Johtajana ja esihenkilönä kehittyminen

Team Coach -teemoja

 • Tunneäly ja vuorovaikutustaidot tiimin coachaamisessa
 • Ryhmädynaamiset ilmiöt ja niiden huomiointi coachauksessa
 • Ratkaisukeskeiset tiimicoachingin menetelmät
 • Osallistava ja aktivoiva tiimien ohjaaminen
 • Työyhteisön kehittäminen tiimicoachingin avulla
 • ICF ydinkompetenssit tiimityöhön sovellettuna
 • Coachingkulttuurin luominen tiimeissä
 • Ongelmista ratkaisuihin – ratkaisukeskeinen lähestymistapa
 • Konflikteista yhteisymmärrykseen

Positive Change Coach -teemoja

* Lisätietoja lähiaikoina

Mental Performance Coach -teemoja

* Lisätietoja lähiaikoina

Terapia- ja sote-alan valmennuskokonaisuuksia

 

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (sisältää psykoterapeuttiset valmiudet), 50 op

Valtavan suosion saanut koulutus, jota jo toteutetaan lukuisien kesäyliopistojen kanssa yhteistyössä. Lisätietoja löydät myös kesäyliopistojen sivuilta. Paikkakuntina mm. Turku, Tampere, Kajaani, Kokkola, Seinäjoki, Jyväskylä, Helsinki, Lappeenranta, Kouvola ja Vaasa.


Tämä 2-vuotinen koulutuskokonaisuus antaa valmiudet toimia ratkaisukeskeisenä lyhytterapeuttina ja kokonaisuuteen sisältyy myös psykoterapiakoulutusten vaatimuksiin kuuluvat psykoterapeuttisten valmiuksien aihealueet. Lyhytterapeutit työskentelevät lievien mielenterveysongelmien ja akuuttien kriisien parissa.

Tällä koulutuksella on rekisteröity tavaramerkki "Siria sertifioitu lyhytterapeutti" ja tavaramerkkiä käyttävät henkilöt sitoutuvat Sirian ammattieettisiin periaatteisiin.

 

Nuorisoterapeutti/-valmentaja, 20 op

Koulutus antaa yleisnäkemyksen  ihmisen kasvuun ja kehitykseen, nuorten yleisimpiin mielenterveyden  pulmiin ja niiden ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen psykososiaalisen tuen keinoin. Tavoitteena on  vastata nuorten kasvaneeseen mielenterveydelliseen ahdinkoon ja luoda  uudenlaisia ja tehokkaita tukimalleja nuorten varhaisen tuen palveluille.  Koulutuksen avulla pyritään luomaan mielenterveyttä tukevia palveluja  oikea-aikaisesti ennen kuin ongelmat ovat ehtineet kehittyä vakaviksi.  Painopistekoulutuksessa on käytännönläheisissä ja turvallisissa  asiakastyön interventioissa, jotka on tieteellisesti todettutehokkaiksi.Opetus  järjestetään  monimuotokoulutuksena, johon sisältyy 10 päivää  lähiopetusta. Koulutuksen kesto on vähän yli vuosi.

 

Voimauttavat menetelmät lasten ja nuorten kohtaamisessa, 5 op

Lasten ja nuorten pahoinvointi on kasvava ongelma. Tässä koulutuksessa pureudutaan ratkaisukeskeisiin ja myönteisesti vaikuttaviin vuorovaikutuksen tapoihin ja käytännönläheisiin menetelmiin, joilla jokainen nuoria kohtaava voi ennaltaehkäistä ongelmien kumuloitumista ja vahvistaa lasten ja nuorten voimavaroja ja toipumiskykyä. Koulutus sisältää viisi seminaaripäivää ja niihin liittyvää käytännönläheistä välityöskentelyä.

 

Toipumislähtöisen lyhytterapian metodit ja työote, 30 op

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla tarvitaan uudenlaista tapaa vuorovaikuttaa asiakkaiden kanssa, jotta myönteistä muutosta saadaan aktiivisemmin ja tehokkaammin aikaiseksi. Toipumisorientoiva lähestymistapa hyödyntää kokemusasiantuntijoita oman eheytymisensä parhaina asiantuntijoina. Tässä koulutuksessa on mukana sekä kokemusasiantuntijoita että alan asiantuntijoita. Koulutus sopii kaikille potilastyötä tekeville ja psykososiaalista tukea tarjoaviille ammattilaisille. Koulutus koostuu 12 lähipäivästä, joiden väleissä on työnohjausta, vertaistyöskentelyä, kirjallisuuden reflektointia ja omakohtaista harjoittelua.

 

Ratkaisukeskeinen taideterapian ohjaaja, 30 op

Koulutuksessa opitaan luovan terapian menetelmiä, mm. abstraktia kuvallista ilmaisua ja voimavarakeskeistä valokuvausta. Perehdytään myös, miten taide, musiikki, liike ja kirjoittaminen voivat toimia terapeuttisina metodeina.

 

Mentaalisen hyvinvoinnin valmentaja, 20 op

Koulutuksessa paneudutaan mielen hyvinvoinnin edistämisen tapoihin ja menetelmiin. Harjoitteita kokeillaan omakohtaisesti. Koulutukseen kuuluu asiakastyötä 10 lähipäivän ja positiivisen psykologian kirjallisuuteen perehtymisen lisäksi.

 

Seksuaalisuuden puheeksiotto ja tukeminen asiakastilanteissa

Yhden päivän koulutus vuorovaikutustyötä tekeville. Tämän koulutuksen myötä opit ottamaan luontevasti puheeksi seksuaalisuuden monimuotoisuuden teemoja asiakastyössäsi.

 

Toipumisen tie - Traumojen ja vaikeiden elämänkokemusten voimavarakeskeinen työstäminen lyhytterapeuttisin metodein

Tässä koulutuksessa paneudutaan lyhytterapeuttisin metodein rakentamaan trauman jälkeistä hyvää elämää ja integroimaan traumaattiset kokemukset osaksi koherenttia elämäntarinaa post-traumaattisin kasvun keinoin. Koulutus on tarkoitettu alan ammattilaisille, jotka työskentelevät mielenterveysalalla.

 

Ryhmämuotoiset lyhytterapian interventiot

Ohjattu vertaistyöskentely on tutkitusti vaikuttava eheytymisen edistäjä. Tässä koulutuksessa opitaan voimavarakeskeisiä ja turvallisia ryhmäterapeuttisia metodeja. Koulutukseen sisältyy vähintään yhden terapeuttisen ryhmän vetäminen ja sen raportointi. 

 

Työelämään ja johtamisen kehittämiseen soveltuvia kokonaisuuksia

 

Ratkaisukeskeinen valmentaja/työelämäcoach, 20 op

Tule oppimaan tulevaisuuden ratkaisukeskeisiä työelämätaitoja!

Työelämän neljäs suuri yhteiskunnallinen murros on meneillään ja se haastaa meidät ajattelemaan uudella tavalla, säätelemään energiaamme tarkoituksenmukaisesti, kehittämään omaa oppimistamme sekä johtamaan valmentavasti ja vuorovaikuttamaan tuloksellisesti. Tarvitaan siis uudenlaisia vuorovaikutuksen, osaamisen kehittämisen ja muutosedistämisen taitoja johtajilta, esimiehiltä ja työntekijöiltä. Globaalit uhat haastavat meitä edistämään omaa toipumiskykyämme uusin tavoin. Etätyön  lisääntymisen myötä tarvitaan yhteisöllisiä kohtaamisia ja rikastavaa vuorovaikutusta. Tämän koulutuksen myötä saat käytännön välineitä työstää kaikkia edellä mainittuja teemoja. Osallistujat saavat vapaavalintaiset kolme pelillistä korttipakkaa, joiden avulla työyhteisössä on helppo käydä erilaisia haastavia teemakeskusteluja ja kehittyä tavoitteellisesti. Koulutuksen kesto on vuosi ja siihen sisältyy 9 lähipäivää.

 

Coachingtaitoja työyhteisöihin

 

 • Koulutus antaa perustiedot coachaavasta työotteesta pelillisyyden muodossa. Keskeisimmät teemat ovat:
 • Coaching kehittämisen, johtamisen ja muutoksen työkaluna (muutoskortit)
 • Coachaava/valmentava esimiestyö ja siihen liittyvät ydintaidot (oivalluttavat coachingkortit)
 • Ratkaisukeskeinen coachingprosessi ja pragmaattisen oivalluttavat vuorovaikutustyökalut
 • Rikastava vuorovaikutusilmapiiri (työhyvinvointikortit ja palautekortit)
 • Itsensä johtaminen ja tunteiden säätely (tunnekortit)
 • Työyhteisötaitojen kehittäminen tiimi-/ryhmäcoachingin keinoin (työyhteisötaitokortit)
 • Haasteellisten vuorovaikutustilanteiden rakentava kohtaaminen (vaikeiden asioiden puheeksiottamisen kortit)
 • Koulutukseen sisältyy 4 päivää seminaariopetusta, kirjallisuuden lukemista, välityöskentelyä ja käytännön asiakasharjoittelua.

 

Ratkaisukeskeinen sovittelu

Tässä yhdeksän kuukautta kestävässä koulutuksessa opitaan ratkaisukeskeisen sovittelun perusteet ja harjoitellaan käytännössä vähintään yksi todellinen sovitteluprosessi. Koulutuksen jälkeen osallistujalla on valmiudet vetää sovitteluprosesseja omassa työssään.

 

Motivoiva ratkaisukeskeinen haastattelu

Tässä menetelmäkoulutuksessa opitaan ratkaisukeskeisen vuorovaikutuksen peruselementit ja käytännönläheiset metodit myönteisen muutoksen aikaansaamiseksi. Koulutus edistää samalla itsensä johtamisen taitoja ja parantaa mahdollisuuksia viestiä ja vaikuttaa positiivisen tehokkaasti. Koulutukseen sisältyy 3 seminaaripäivää ja omakohtaista harjoittelua sekä kirjallisuuden reflektointia.

 

Työyhteisön tunnetaidot

Tunteiden johtaminen on olennainen osa työhyvinvointia ja hyvistä tunnesäätelyn keinoista hyötyvät kaikki. Tässä koulutuksessa opitaan tunnistamaan, käsittelemään ja hyödyntämään tunteita voimavarakeskeisesti. Tunteet vaikuttavat käyttäytymiseen ja fyysiseen hyvinvointiin olennaisesti. Kun tunteet tulevat tietoisemmiksi myös päätöksentekoprosessit vahvistuvat viisaammiksi. Tämän koulutuksen jälkeen osallistujat osaavat tunnistaa omia tulkintojaan ja uskomuksiaan, muokata omia reaktioitaan tarkoituksenmukaisemmiksi ja hahmottaa miten omat tunteet vaikuttavat toimintaan ja ympärillä viriävään tunneilmastoon.

 

 

Henkilökohtaiseen hyvinvointiin liittyviä valmennuksia

 

Post-traumaattinen kasvu ja resilienssikyvykkyyden edistäminen

Kriiseissa ja globaalissa epävarmuustilanteessa merkittäväksi menestystekijäksi tulee kyky toipua vastoinkäymisistä, sopeutua uudenlaisiin tilanteisiin ja löytää merkityksellisyydenkokemus hankalistakin olosuhteista. Tässä koulutuksessa pureudutaan keinoihin, joilla omaa ja yhteisön resilienssikyvykkyyttä voidaan vahvistaa. Koulutuksesssa käydään läpi käytännönläheinen kriisiteoria ja omakohtaisia harjoituksia toipumiskyvyn kasvattamiseksi. Koulutus koostuu viidestä lähijaksosta ja sen kesto on puoli vuotta.

 

Mentaalisen hyvinvoinnin kokemuksellinen valmennus

Valmennus koostuu viidestä lähipäivästä, joiden aikana perehdytään käytännönläheisesti ja voimavarakeskeisesti oman mielen johtamiseen, tunteiden säätelyyn, mentalisaatiokyvyn laajentamiseen ja ratkaisukeskeisiin harjoitteisiin, joiden avulla voidaan mahdollistaa henkilökohtaisesti tärkeiden tavoitteiden ja toiveiden saavuttaminen.

Kaikki koulutuksemme on mahdollista toteuttaa myös verkkovälitteisinä

Oppimisen varmistaminen

Myönteistä muutosta aikaansaadaan syväluotaavalla ja oivalluttavalla otteella, jossa hyödynnetään psykologian menetelmiä businessmaailman tarpeisiin. Kaikkien koulutustemme materiaali on käytännönläheistä ja välittömästi sovellettavissa erilaisiin työympäristöihin.

Oppimista tukevat myös valmentajien kirjoittamat käytännönläheiset aiheeseen liittyvät kirjat: Myönteisen muutoksen työkirja, Onnistu itsesi johtamisessa, Ratkaisuja esimiestyön haasteisiin, Työnohjaajan opas ja uusimpana tulokkaana Coachin työkalupakki. Oppimisen toteuttamisessa hyödynnetään monimuotoista oppimisympäristöä ja vuorovaikutteisia, aktivoivia ja omaa pohdintaa mahdollistavia menetelmiä.

Lähiopetuspäivien lisäksi oppimisessa käytetään teknologia-avusteista coachingia (videoyhteydet),  vertaistyöskentelyä, kirjallisuusreflektointeja, livecoaching -harjoittelua ja pienryhmälaboratorioita.