Kognitiivis-integratiivinen lyhytterapiakoulutus (30 op) Tampereen Kesäyliopisto

Koulutuksessa perehdytään kognitiivisen lyhytterapian perusmenetelmiin ja vahvistetaan osallistujan osaamista kohdata potilaita lyhyissä kontakteissa kognitiivisen psykoterapian tekniikoita ja menetelmiä hyödyntäen. Koulutuksen viitekehys on kognitiivis-integratiivinen ja siinä hyödynnetään nykyaikaisten lyhytterapiaviitekehysten vaikuttavia työmuotoja.Koulutuksen jälkeen osallistujilla on valmiudet toteuttaa kognitiivista lyhytterapiaa eri diagnoositaustaisten potilaiden kanssa. 

Koulutuksen hyväksytyn suorittamisen jälkeen Kesäyliopisto kirjoittaa osallistujalle todistuksen.

Kohderyhmä 

Koulutus on sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja ohjausalan ammatillista täydennyskoulutusta, jossa taustakoulutusvaatimuksena on em. alojen vähintään 120 op:n soveltuva peruskoulutus. Koulutus soveltuu mm. sairaanhoitajille, psykologeille, lääkäreille, sosiaalityöntekijöille, erityisopettajille, sosionomeille ja Valviran laillistamille yksilöpsykoterapeuteille, jotka haluavat täydentää kognitiivisen suuntauksen pätevyyden Kelassa. (Toisen terapiasuuntauksen lisääminen terapeutin tietoihin edellyttää vähintään 30 op. koulutusta kyseiseen terapiasuuntaukseen. Kts. Kelan ohje: Psykoterapeutin pätevyysvaatimukset.)

Koulutuksen keskeisimmät sisällöt

Kognitiivisen psykoterapian perusteorian ja keskeisten tekniikoiden esittely. 

Tavoitteellinen työskentely, fokusointi ja motivaatiotekijöiden huomiointi lyhytterapiassa. 

Terapeuttinen vuorovaikutus ja luottamuksen rakentaminen. 

Masennuksen hoito kognitiivisen lyhytterapian keinoin karttatyöskentelyä hyödyntäen.

Kognitiivisen lyhytterapian metodit kriiseissä ja traumoissa. 

Kognitiivisen lyhytterapian metodit ahdistuksen, paniikin ja sosiaalisten tilanteiden pelon hoitamisessa. 

Seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden monimuotoisuus kognitiivisessa lyhytterapiassa. 

Altistushoito. 

Skeematerapian perusteet.

KKT -  kognitiivinen käyttäytymisterapia ja HOT -  hyväksymis- ja omistautumisterapia. 

Mindfulness kognitiivisen lyhytterapian tukena. 

Oppimistavoitteet

Koulutuksen hyväksytyn suorittamisen jälkeen osallistuja ymmärtää kognitiivisen psykoterapian peruskäsitteistön ja hallitsee keskeisimmät työmenetelmät ja tekniikat. Osallistuja pystyy soveltamaan näitä omassa työssään ja ymmärtää myös niiden käyttämisen oikea-aikaisuuden sekä käyttörajoitukset. Refleksiivisen oppimisprosessin ansiosta eri pohjakoulutuksen omaavat osallistujat saavat valmiudet integroida koulutuksen oppeja nimenomaisesti omaan työhönsä.

Koulutuksen rakenne

Opetus järjestetään monimuotokoulutuksena, johon sisältyy 11 koulutuspäivää verkkovälitteisesti ja 8 x 1,5h työnohjausta. Koulutukseen kuuluu itsenäisiä harjoituksia, asiakastyöskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä koulutuspäivien väleissä sekä kirjallisia välitehtäviä ja opinnäytetyö sekä kehittämistehtävä. 

Koulutukseen kuuluu siis:

11 koulutuspäivää + välityöskentely ja -tehtävät 

opinnäytetyö (terapia-alan tietopainotteinen kirjallinen työ) 

soveltava oman työn kehittämishanke 

asiakastyö (30 h, vähintään 4 eri asiakasta) ja siihen liittyvä litterointi, oppimisanalyysi ja reflektio 

pienryhmätyönohjaus (8 x 1,5 h) 

vertaisryhmätapaamiset (8 x 2 h) 

syventävä kirjallisuus (8 kirjaa) 

(Pienet muutokset koulutusrakenteissa ovat mahdollisia jatkuvan kehittämistyön edistämiseksi.)

Aikataulu

Koulutus järjestetään etänä Zoomilla.

Koulutus alkaa 31.1.2025. Kevään 2025 muut koulutuspäivät ovat alustavasti: 25.2.2025, 13.3.2025, 29.4.2025, 8.5.2025 ja 5.-6.6.2025.

Päivien työskentelyaika on kello 9.00-16.00 sisältäen 60 min lounastauon sekä 15 min kahvitauot aamu- ja iltapäivällä.

Pienryhmätyönohjauspäivät: 27.2.2025, 25.3.2025, 23.4.2025, 23.5.2025 ja 11.6.2025

Työnohjauksessa jokainen osallistuu yhteen 1,5 tunnin tapaamiseen.

Koulutus päättyy joulukuussa 2025.

Koulutuksen oppimisalusta

Osallistujien käytössä on sähköinen Moodle-oppimisalusta. Oppimisalustalle tallennetaan opiskelijoiden kirjalliset työt ja reflektiot sekä jaetaan koulutuksessa käytetty oppimateriaali. 

Arviointi

Opiskelijan osaaminen koulutuksessa arvioidaan hyväksytty / hylätty- asteikolla. Koulutus on suoritettu hyväksytysti, kun opiskelijan osaaminen koulutuksen päätyttyä voidaan arvioida vähintään koulutuksen osaamisperusteiden tasoiseksi. 

Osaamisen arviointi 

Osaamisen arviointi perustuu: kirjallisiin välitehtäviin, paritutorointityöskentelyyn, vertaisryhmätyöskentelyyn, työnohjauksessa asiakastyöskentelyn raportointiin/dokumentointiin, videoituun asiakastyöskentelyyn, seminaarijaksoille osallistumiseen ja opinnäytetyöhön sekä kehittämistehtävään.  

Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista (100% suoritusvelvollisuus) sekä kaikkien vaadittavien suoritteiden hyväksyttävää arviointia.  

Arviointitavat 

Kirjalliset reflektiot palautetaan sähköiseen oppimisympäristöön, jossa paritutor kommentoi jokaista reflektiota. Suoritukset merkitään opintokorttiin, jonka allekirjoittavat sekä opiskelija itse että paritutor.  

Vertaisryhmätapaamista tehdään erillinen muistio, johon kirjataan tapaamisen keskeisimmät oivallukset ja läsnäolijat. Muistio palautetaan sähköiseen oppimisympäristöön.  

Työnohjaaja tarkastaa jokaisen työnohjauksen alussa asiakastyön raportoinnin ja dokumentoinnin ja hyväksyy tunnit tuntiseurantaan. Dokumentaatio tulee tehdä erilliselle kognitiivisen viitekehyksen raportointilomakkeelle, johon merkitään käytetyt lyhytterapian menetelmät ja perustellaan niiden sopivuus ko. asiakkaalle. Vähintään 1 asiakastapaaminen nauhoitetaan, litteroidaan ja analysoidaan erillisohjeen mukaisesti ja tuodaan työnohjaukseen. Työnohjaaja hyväksyy nauhoitetyöskentelyn.  

Koulutuksen pääkouluttaja arvioi opinnäytetyöt asteikolla hyväksytty/hylätty. Opinnäytetyön hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu sen soveltava esittäminen seminaarijaksolla.  

Seminaarijaksoilla tarkistetaan läsnäolijat ja merkitään kirjanpitoon.

Kirjallisuutta

Karila ym. (2020). Kognitiivinen psykoterapia. Duodecim (640 sivua)

Ruutu & Putkisaari (2022). Toipumisorientaatio ja ratkaisukeskeisyys lyhytpsykoterapiassa. Duodecim. (234 sivua)

Kanninen & Uusitalo-Arola (2015). Lyhytterapeuttinen työote. PS-kustannus. (383 sivua)

Young ym. (2022). Skeematerapia Edita. (601 sivua)

Pietikäinen (2024). Kohti taitavaa HOT-työskentelyä. Duodecim (ei ole vielä ilmestynyt)

Meunier (2023). Mielen jumeista joustavuuteen. Otava (184 sivua) 

Eronen ym. (2022). Mikä psykoterapiassa auttaa. Edita Oppiminen (372 sivua)

Turpeinen ym. (2016).Terapiasuhteessa olemisen taito

Pääkouluttajat

Koulutuksen johtaja Sirkku Ruutu, PsM, KM, VET-psykoterapeutti, työnohjaaja, coach MCC, tietokirjailija

Pääkouluttaja ja ryhmän työnohjaaja Sari Hietala 

TtM, Perhe- ja paripsykoterapeutti (Kela, Valvira)

kognitiivis-analyyttinen psykoterapeutti (koul.)

EMDR-terapeutti

Työnohjaaja (STOry), Johdon työnohjaaja ja Coach Master-CSLE®

Erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), Kliininen seksologi (NACS)

Authorized Sexuality Educator and Sexual Health Promoter (NACS)

Muut asiantuntijakouluttajat

Arto Pietikäinen 

Arto on kuuluisa mittavasta tietokirjallisesta työstään HOTin ja arvotyöskentelyn parissa. Arton kirjalliseen tuotantoon kuuluu useita Joustava mieli -kirjoja. Arto on koulutukseltaan psykologi ja kouluttajapsykoterapeutti (VET). Hänen viitekehyksensä on kognitiivinen käyttäytymisterapia. Arto opettaa yliopistossa tulevia psykoterapeutteja. 

Niina Nurmela

Niina on ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, joka on työskennellyt yliopiston opettajana ja ohjannut opetusklinikalla monimuotoisia asiakastilanteita. Niina on laillistettu sosiaalityöntekijä ja väitöskirjatutkija, jolla on psykofyysisen psykoterapian pätevyys ja hän on perehtynyt myös Mindfulness-ohjaukseen ja EMDR-terapiaan laajasti. 

Hilkka Putkisaari

Hilkka on opettaja KM, sosionomi ja kuvataideterapeutti (AMK),  
ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti (VET), taidepsykoterapeutti, kognitiivinen lyhytterapeutti, kliininen seksologi (NACS), Johdon työnohjaaja Master-CSLE (STOry, JOto ry) ja tietokirjailija.

Hinta ja koulutukseen hakeminen

Koulutukseen on haku, joka aukeaa 2.5.2024. Linkki hakulomakkeeseen: https://forms.office.com/e/57cReXE06A

Opiskelijat valitaan hakemuksen ja tarvittaessa soveltuvuushaastattelun perusteella. Opiskelijavalintoja tehdään hakuajan avauduttua muutaman viikon välein siihen asti kunnes ryhmä saadaan täytettyä.

Koulutuksen hinta on 3450 €. Varausmaksu 500 € laskutetaan sen jälkeen, kun opiskelija on ottanut tarjotun opiskelupaikan vastaan. Loput opintomaksusta laskutetaan kahdessa tasasuuruisessa erässä  01/2025 ja 07/2025.

Lisätiedot

Tampereen kesäyliopisto rehtori Anu Urhemaa, anu.urhemaa@tampereenkesayliopisto.fi, puh 040 706 5606.

Sisältöasiat: Sirkku Ruutu, sirkku.ruutu@siria.fi

Valmentajat

Sari Hietala

Sari Hietala

Pari- ja perhepsykoterapeutti, Kognitiivis-analyyttinen psykoterapeutti (koul.), Tunnekeskeinen pariterapeutti, Suggestoterapeutti, Työnohjaaja (STOry), Johdon työnohjaaja ja Coach Master-CSLE®, Toimintaterapeutti (AMK), Opettaja/TtM, Seksuaaliterapeutti ja kliininen seksologi (NACS), Authorized Sexuality Educator and Sexual Health Promoter (NACS), EMDR-terapeutti ja IPT-terapeutti.
Sähköposti
sari.a.hietala@gmail.com
Tutustu
Hilkka Putkisaari

Hilkka Putkisaari

Kouluttaja, KM/luokanopettaja, sosionomi (AMK), ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti (VET), kognitiivinen lyhytterapeutti, kuvataideterapeutti, parisuhde- ja seksuaaliterapeutti (NACS), tunnekeskeinen pariterapeutti (ICEEFT), työnohjaaja (STOry)
Sähköposti
hilkka.putkisaari@siria.fi
Tutustu
Niina Nurmela

Niina Nurmela

Kouluttaja, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, väitöskirjatutkija, työnohjaaja, VTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, psykofyysisen psykoterapian, traumainformoidun työotteen ja EMDR:n asiantuntija
Sähköposti
niina.nurmela@ideaverso.fi
Tutustu
Sirkku Ruutu

Sirkku Ruutu

MCC-coach, psykologi (PsM), opettaja (KM), kouluttajapsykoterapeutti (VET), johdon työnohjaaja (STOry), sovittelija, tietokirjailija
Sähköposti
sirkku.ruutu@siria.fi
Puhelinnumero
041 440 4478
Tutustu