Neuropsykiatrinen valmentaja, 30 op, Kainula

Neuropsykiatristen valmentajien kohderyhmänä ovat asiakkaat, joilla on toiminnanohjauksen vaikeuksia tai neuropsykiatrinen diagnoosi, kuten ADHD/ADD, autismikirjon häiriö, esim. Aspergerin oireyhtymä. Neuropsykiatrisia valmentajia voidaan hyödyntää myös mielenterveyskuntoutujien tai päihdehäiriöisten asiakkaiden kanssa.

Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea asiakkaita arjen elämänhallinnassa, viisaassa päätöksenteossa, tärkeiden asioiden loppuunsaattamisessa ja tunnesäätelyssä. Neuropsykiatrisella valmennuksella pyritään edistämään asiakkaan elämänhallinnan kannalta myönteisten muutosten ja toimintatapojen kehittymistä ja mielekkään elämän rakentumista.

Valmennus perustuu ratkaisukeskeiseen filosofiaan ja siinä huolehditaan voimavarakeskeisesti ja konkreettisesti erilaisten toimivien menetelmien soveltamisesta nepsy-asiakkaiden kanssa.

Tavoitteet

Koulutus antaa yleisnäkemyksen ihmisen kasvuun ja kehitykseen, nepsy-asiakkaiden yleisimpiin pulmiin ja niiden valmennukseen ja varhaiseen puuttumiseen matalan kynnyksen psykososiaalisen tuen keinoin. Koulutuksen käytyään osallistujalla on valmiudet toimia nepsy-valmentajana.

Koulutuksen käytyään opiskelija osaa:

  • sanoittaa nepsy-asiakkaiden erityispiirteet ja kertoa neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista,
  • luoda luottamuksellisen valmennussuhteen nepsy-asiakkaidensa kanssa, muotoilla asiakaslähtöisiä ja motivoivia taitotavoitteita, hyödyntää asiakkaan vahvuuksia ja tukea tämän pystyvyysuskoa, edistää asiakkaan omaa toimijuutta ja arvioida valmennuksen tuloksellisuutta yhdessä asiakkaan ja tämän verkoston kanssa,
  • hyödyntää, soveltaa ja innovoida ratkaisukeskeisiä ja käytännönläheisiä työmenetelmiä nepsy-asiakkaidensa kanssa,
  • edistää nepsy-asiakkaan sosiaalisen verkoston tukea myönteisen tulevaisuuspolun mahdollistamisessa,
  • luoda toiveikkuutta, paneutua asiakkaan vahvuuksiin ja toimia tulevaisuus- ja voimavarakeskeisellä tavalla,
  • noudattaa ammattieettisiä ohjeita,
  • toimia neuropsykiatrisena valmentajana joko itsenäisenä ammatinharjoittajana tai osana moniammatillista tiimiä.

Kohderyhmä

Henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita ratkaisukeskeisistä valmennuksellisista sekä ohjauksellisista työskentelymenetelmistä ja niiden tuloksellisesta soveltamisesta neuropsykiatristen asiakkaiden kanssa.

Erityisen hyvin koulutus sopii niille, jotka työskentelevät tällä hetkellä erityislasten, erityisnuorten tai nepsy-aikuisten parissa (esimerkiksi erityisopettajat, kasvatusalalla olevat, terapeutit, hoitajat, ohjaajat, mielenterveystyötä tai päihdetyötä tekevät ammattilaiset ja terveysalan henkilöt).

Koulutukseen kelpoisia ovat soveltuvan sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammatillisen opistoasteen, ammattikorkeakoulun- tai muun soveltuvan alan tutkinnon suorittaneet. Erityistapauksessa voidaan hyväksyä myös henkilöitä, joilla on erityinen osaaminen tai mittava työkokemus ko. alalta.

Koulutukseen osallistuminen edellyttää mahdollisuutta työskennellä nepsy-asiakkaiden kanssa tai itseohjautuvaa valmiutta hankkia tähän liittyvä asiakaskunta.

Kouluttajat

Koulutusjohtaja:
Sirkku Ruutu PsM, KM, ratkaisukeskeinen VET-psykoterapeutti, kognitiivinen lyhytterapeutti, työnohjaaja, tietokirjailija sirkku.ruutu@siria.fi. Toimitusjohtaja Siriassa.

Pääkouluttaja:
Satu Kujanpää, KM, luokanopettaja ja erityisopettaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, ADHD strategia-ohjaaja, lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (koulutuksessa)

Muut kouluttajat:
Maria Matilainen, Lasten ja nuorten psykoterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja, KM, erityisopettaja

Anu Saari, KM, neuropsykiatrinen valmentaja, lastentarhanopettaja, luokanopettaja, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti
Hilkka Putkisaari, KM (luokanopettaja), sosionomi, ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti, taideterapeutti, kognitiivinen lyhytterapeutti, seksologi, tunnekeskeinen pariterapeutti
Katriina Lyttinen, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, psykiatrinen sairaanhoitaja, sensomotorisen ja psykofyysisen psykoterapia opinnot
Jyrki Korkeila, lääkäri, psykiatrian professori
Laura Elonen, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, sosionomi
Marjo Kokko, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, sensomotorisen ja psykofyysisen psykoterapia opinnot, sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja, erityisosaamisena neuropsykiatria ja autismikirjo
Lisäksi käytämme kokemusasiantuntijoita soveltuvin osin.

Koulutusajankohdat

Alustava opetusaikataulu ja koulutuspäivien pääsisällöt:

21.4.22 (Satu Kujanpää)
– orientointi opintoihin
– ratkaisukeskeisyyden perusteita, ihmiskäsitys ja arvomaailma
– mistä neuropsykiatrisessa valmennuksessa on kyse ja mihin sitä tarvitaan
– vahvuuskeskeinen lähestymistapa ja arvostava vuorovaikutus osana toimivaa allianssia

3.6.22 (Maria Matilainen)
– voimavarakeskeisen työotteen perusteet, ratkaisukeskeisen työskentelyn prosessimalli
– positiivinen pedagogiikka ja psykologia
– keskeisimmät neuropsykiatriset diagnoosit pähkinänkuoressa

30.8.22 (Satu Kujanpää)
– neuropsykiatrisesti oireilevan lapsen ja nuoren kohtaaminen
– neuropsykiatrisen valmentajan arjen työkonteksti

Päivä selviää myöhemmin
– neuropsykiatrisen valmennuksen erityispiirteet
– toiminnanohjaustaitojen opetteleminen nepsy-asiakkaiden kanssa
– käyttäytymisterapeuttiset työkalut arjen apuna ja nepsy-lasten vanhempien tukena

Päivä selviää myöhemmin
– vireystilan säätelytaidot osana neuropsykiatrista vaikuttavaa valmennusta
– nepsy-asiakkaiden stressi ja stressinsäätely

Päivä selviää myöhemmin
– ratkaisukeskeisiä perustyömenetelmiä
– ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys
– taitopainotteinen työskentely nepsy-asiakkaiden kanssa
– tunnetyöskentelyä ja tunteidensäätelyn metodeja

Päivä selviää myöhemmin
– nepsy-asiakkaiden masennus
– ryhmämuotoiset menetelmät nepsy-asiakkaiden tukemisessa

Päivä selviää myöhemmin
– nepsy-asiakkaiden mielenterveys ja kuntoutusmuodot
– ADHD, ADD, Asperger, Tourette ja muut neuropsykiatriset oirekuvat nuorilla ja aikuisilla

Päivä selviää myöhemmin
– nepsy-asiakkaiden tyypilliset liitännäisoireet: pelot ja ahdistuneisuushäiriöt, OCD, vuorokausirytmin häiriöt, päihdeongelmat, oppimisvaikeudet, syrjäytymis- ja kriminalisoitumisvaara

Päivä selviää myöhemmin
– nepsy-asiakkaiden päihdeongelmat
– itsetunto-ongelmat

Päivä selviää myöhemmin
– nepsy-asiakkaiden itsetuhoisuus
– ratkaisukeskeinen traumatyöskentely
– voimavarojen ja vahvuuksien kartoittaminen
– mindfulness/tietoisuustaidot/kehollisuus nepsy-valmennuksen apuna

Päivä selviää myöhemmin
– nepsy-valmentajana toimiminen itsenäisenä ammatinharjoittajana tai osana moniammatillista tiimiä
– neuropsykiatrisen valmennuksen asema ja tilanne Suomessa

Koulutuspäivät klo 9-16

Suoritustapa

Verkkotuetut monimuoto-opinnot

Koulutukseen sisältyy 12 seminaaripäivää, jotka toteutetaan reaaliaikaisen verkkoyhteyden kautta. Lisäksi koulutukseen kuuluu itsenäisiä harjoituksia, kirjallisuuden reflektointia, asiakastyöskentelyä, paritutorointia, vertaisryhmätyöskentelyä lähijaksojen välissä sekä kirjallisia välitehtäviä ja opinnäytetyö, joka on ratkaisukeskeinen omaan työhön liittyvä kehittämishanke, joka toteutetaan nepsy-asiakkaan kanssa.

Seminaaripäivät koostuvat aamupäivän käytännönläheisestä teoriasta ja iltapäivän käytännön harjoittelusta ja työnohjauksellisesta osuudesta.

Soveltava oman työn kehittämishanke eli opinnäytetyö
Koulutukseen kuuluu soveltava oman työn kehittämishanke. Se on esimerkiksi ratkaisukeskeisten menetelmien hyödyntämistä ja kokeilemista omassa työkontekstissa nepsy-asiakkaiden parissa. Tästä tehdään kirjallinen raportti ja analyysi (noin 10 sivua).

Asiakastyö ja sen raportointi
Koulutukseen kuuluu vähintään 40 t (vähintään kolmen eri asiakkaan kanssa) oikeaa nepsy-valmennuksellista asiakastyötä koulutuksen aikana. Osa asiakastyöstä nauhoitetaan asiakkaan luvalla ja opiskelija tekee siitä oppimisanalyysin. Vastuukouluttajat hyväksyvät raportoinnin.

Vertaisryhmätapaamiset
Vertaisryhmätapaamiset tapahtuvat lähipäivien ulkopuolella noin kerran kuukaudessa pienryhmissä. Tapaamiset voivat olla jonkun vertaisopiskelijan työpaikalla ja liittyä oikeiden asiakkaiden kohtaamiseen ja ratkaisukeskeisen työotteen harjoittelemiseen ja vertaispalautteen antamiseen. Vertaisryhmätapaamisia voidaan myös käyttää kirjallisuuden teemojen syventämiseen, opinnäytetyön sparraamiseen tai muuhun oman oppimisen edistämiseen. Vertaistapaamista raportoidaan vastuukouluttajille.

Poissaolot
Koulutukseen kuuluu 100% suoritusvelvollisuus.

Hinta

2750 € kun mukana on vähintään 15 opiskelijaa

Opintomaksu laskutetaan henkilökohtaisen maksuohjelman mukaisesti erissä koulutuksen keston ajalla.

Jos suunnitelmissasi on opintovapaa, aikuiskoulutustuki on yksi mahdollisuus rahoittaa opiskelua. Lisätietoja löydät Työllisyysrahaston sivuilta.

Koulutuksen yhteyshenkilö Kainulassa

Mira Huotari
mira@kainula.fi
p. 040 1488 591

Valmentajat

Maria Matilainen

Maria Matilainen

Lasten ja nuorten psykoterapeutti, KM, erityisopettaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, ratkaisukeskeinen eläinavusteinen valmentaja, psykologian aineenopettaja
Sähköposti
maria.matilainen@ellipsi.me
Marjo Kokko

Marjo Kokko

Kouluttaja, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, psykofyysinen ja sensomotorinen terapia, HOT, kognitiivinen käyttäytymisterapia, kuntoutuksen ohjaaja AMK, sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja, ART-ohjaaja, työnohjaaja
Sähköposti
marjo.kokko@siria.fi
Hilkka Putkisaari

Hilkka Putkisaari

Kouluttaja, KM/luokanopettaja, sosionomi (AMK), ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti (VET), kognitiivinen lyhytterapeutti, kuvataideterapeutti, parisuhde- ja seksuaaliterapeutti (NACS), tunnekeskeinen pariterapeutti (ICEEFT), työnohjaaja (STOry)
Sähköposti
hilkka.putkisaari@siria.fi