Business-terapeutti: Lyhytterapian työvälineitä organisaatiokehittäjille, 40 op

Business-terapeutti on Sirian rekisteröimä tavaramerkki ratkaisukeskeiseen lyhytterapiaan koulutetuille työelämäammattilaisille. Koulutuksesta on mahdollisuus saada myös johdon ja tiimien coach-pätevyys.

Globaalit uhat haastavat meitä edistämään omaa ja toistemme toipumiskykyä uusin tavoin eri elämän alueilla. Mielenterveyden ongelmat ja jaksamisen haasteet ovat lisääntyneet nuorilla ja työikäisillä. Etätyön lisääntymisen myötä tarvitaan yhteisöllisiä kohtaamisia ja rikastavaa vuorovaikutusta. 

Tässä koulutuksessa pureudutaan ratkaisukeskeisiin ja myönteisesti vaikuttaviin vuorovaikutuksen tapoihin ja käytännönläheisiin terapeuttisiin menetelmiin, joilla jokainen voi ennaltaehkäistä ongelmien kumuloitumista ja vahvistaa yhteisönsä voimavaroja ja toipumiskykyä.

Katso video koulutuksesta: lyhyt video (1.28 min) (kouluttajan esittely) tai pitkä video (6.50 min) (opiskelijoiden kokemuksia)

Koulutuksen rakenne

Koulutuksen kokonaiskesto on noin 1,5, vuotta. Koulutukseen sisältyy 15 lähipäivää, joiden väleissä on vertaisryhmätyöskentelyä, kirjallisuuden reflektointia ja oikeiden asiakkaiden coachaamista, valmentamista ja terapeuttisia kohtaamisia. Koulutukseen kuuluvassa opinnäytetyössä on teoreettinen osuus ja käytännön empirian osuus, jossa raportoidaan ratkaisukeskeisen ohjauksen asiakasprosessi. Koulutukseen kuuluu myös 7 pienryhmätyönohjauskertaa (yhteensä 14h), jotka totetetaan etänä. Työnohjaukseen tuodaan aitoja asiakastapausten reflektointeja ja varmistetaan ratkaisukeskeinen ja turvallinen työskentelyote. 

Koulutuksen aloituspäivä on 11.3.2025.

Koulutuspäivät pidetään aina noin klo 9-16. Osa koulutuspäivistä järjestetään etänä Zoomilla.

11.03.25

12.03.25

09.04.25

22.05.25

18.09.25

14.10.25

18.11.25

Loput koulutuspäivät ja työnohjaukset täsmentyvät myöhemmin.

Teoreettinen viitekehys

Koulutus perustuu tunnustettuihin poikkitieteellisiin motivaatio- ja tunneteorioihin (Ryan & Deci; itsemääräämisen teoriaan, kognitiiviseen emootioteoriaan/attribuutioteoriaan), mentalisaatioteoriaan (Fonagy), positiiviseen pedagogiikkaan (Seligman) sekä ratkaisukeskeisen lyhytterapian metodeihin (Helsingin psykoterapiatutkimus). Koulutuksen aikana tarjotaan tutkimusperusteista tietoa, valmiita menetelmiä ja tutkittuja toimintamalleja, joilla ihmisten mielenterveyttä, psykologista turvallisuudentunnetta, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä voidaan arjen konteksteissa edistää. 

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu laajasti työelämän eri toimijoille. Erityisen hyödyllinen se on esimiehille, johtajille, HR-ammattilaisille, kehittäjille, tiiminvetäjille, työnohjaajille, konsulteille, muutosprosessien ohjaajille ja muille itsensä johtamisesta ja yhteisöllisestä organisaation oppimisen edistämisestä kiinnostuneille. 

Koulutus soveltuu erityisesti niille, joiden taustakoulutus ei riitä sote-alan täydennyskoulutuksena toteutettavaan lyhytterapeuttikoulutukseen, mutta jotka haluavat opiskella samoja vuorovaikuttamisen taitoja ja toteuttaa myönteistä ja ennaltaehkäisevää toimintaa omissa verkostoissaan.Koulutuksessa edistetään moniammatillista yhteistyötä ja opitaan verkostomaisesti toinen toisiltaan parhaita käytäntöjä laaja-alaisen ammattiyhteisön kesken.

Oppimistavoitteet

•             Koulutuksen tavoitteena on tukea jokaisen mielenterveyden rakentumista jokapäiväisessä arjessa ilman että ongelmiin tarvitsee välttämättä pyytää apuun terveydenhuollon henkilöstöä. Koulutuksessa kehitetään tunnetaitojen edistämisen tapoja arjen jokapäiväisissä konteksteissa, joissa jokainen pääsee osalliseksi kehittämään ongelmanratkaisutaitojaan ja edistämään toimijuuden kulttuuria yhteisöissään. 

•             Koulutuksessa opitaan vastuuttamaan ja oivalluttamaan hyvien kysymysten ja ratkaisukeskeisen asenteen omaksumisen kautta. Tavoitteena on luoda ongelmia ennaltaehkäisevää työkulttuuria vahvuusajattelun kautta. Koulutuksen käytyään osallistuja osaa käytännönläheisiä ja turvallisia ratkaisukeskeisen lyhytterapian ja toimintafilosofian keinoja. 

•             Koulutuksen käytyään osallistujilla on valmiudet edistää matalan kynnyksen psykososiaalisen avun kohdentumista oikea-aikaisesti omassa työarjessaan. Osallistujat verkostoituvat ja ovat osallisina muiden alan ammattilaisten kanssa ja kehittävät yhdessä parhaita arjen hyvinvointia tuottavia salutogeenisiä käytäntöjä. 

Tällä koulutuksella siis edistetään matalan kynnyksen psykososiaalisen avun kohdentumista oikea-aikaisesti ja niin, että osallistujat saavat keinoja kohdata yhteisönsä jäseniä terveyttä edistävällä otteella voimavaroja ja vahvuuksia esiin tuoden. Samalla, kun edistetään myönteisen kohtaamisen keinoja luodaan edellytyksiä yhteiseen osallisuuteen ja syvempään oivalluttavaan ongelmanratkaisuun. Koulutuksen käytyään osallistujalla on rohkeutta puuttua akuutteihin ongelmatilanteisiin eteenpäin vievällä, ratkaisukeskeisellä otteella ennen kuin ongelmat ehtivät kumuloitua. 

Tavoitteiden toteutumisen arviointi

Koulutuksen aikana oppimistehtävät (kirjallisuusreflektoinnit, kehittämistehtävä, seminaaripäivien harjoitteet jne.) arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Koulutus perustuu aikuispedagogiikkaan ja vaatii runsaasti itsearviointia, vertaisarviointia ja itsereflektiivisiä taitoja. 

Koulutuksen sisältöjä

•             Tunnetaidot, sosiaaliset taidot ja mentalisaatiokyvyn kehittäminen. 

•             Psykologisen turvallisuuden luominen. 

•             Oma ihmisenä kehittyminen ja voimaantuminen. 

•             Yksilöohjaamisen ja oivalluttamisen taidot. 

•             Tunteiden muodostumisen teoria ja uskomusten muokkaaminen. 

•             Narratiivisuus ja tarinallisuus oman elämäntapahtumien integroijana. 

•             Ratkaisukeskeisen ja positiivisen psykologian elämänfilosofia ja arvostavan vuorovaikutuksellisen kohtaamisen taidot. 

•             Motivoiva vuorovaikutus. Mahdollisuuksien, voimavarojen, vahvuuksien ja edistymisen kartoitus.

•             Arkikäyttöön soveltuvat ratkaisukeskeisen lyhytterapian metodit. 

•             Tunne-energian voimavarakeskeinen johtaminen työyhteisössä –ratkaisukeskeiset tunnetaidot.

•             Resilienssikyvykkyyden kasvattaminen muuttuvassa työelämässä ja itsensä johtamisessa.

•             Ongelmista ratkaisuihin – Ratkaisukeskeinen ongelmanratkaisuprosessi mielenterveyttä edistämässä.

•             Osallistujien omien ydinvahvuuksien tiedostaminen ja piilopotentiaalin käyttöönotto.

•             Coaching kehittämisen, johtamisen ja muutoksen työkaluna.

•             Coachaava/valmentava esimiestyö ja siihen liittyvät ydintaidot.

•             Ratkaisukeskeinen coachingprosessi ja pragmaattisen oivalluttavat vuorovaikutustyökalut.

•             Rikastavan vuorovaikutusilmapiirin luominen.

•             Itsensä johtaminen ja tunteiden säätely.

•             Haasteellisten vuorovaikutustilanteiden rakentava kohtaaminen (vaikeiden asioiden puheeksiottamisen kortit).

•             Ammattimaisen coachin ydintaidot (ICF-malli).

•             Moniammatillinen yhteistyö ja muiden toimivista käytännöistä oppiminen. Työhyvinvoinnin ja itsensä johtamisen edistäminen. 

•            Työelämässä ilmenevät mielenterveyshaasteet (työuupumus, sosiaaliset pelot, uniongelmat, stressi ym.)

Vertaisryhmätyöskentely

Vertaisryhmät tapaavat itse määrittäminään aikoina seminaarijaksojen välissä. Tapaamiset voivat tapahtua lähinä tai etänä tai hybridinä. Vertaisryhmissä syvennetään seminaarijaksoilla käsiteltyjä teemoja itseohjautuvasti, vertaistyönohjataan kollegoita, pohditaan luetun kirjallisuuden antia ja luetaan toinen toistensa kirjallisia reflektioita sekä jaetaan kollektiivisesti omia hyvin toimineita käytänteitä muita rikastavalla tavalla. Vertaisryhmä on itse vastuussa hyödyllisen agendan pohtimisesta ja mielekkään työtavan löytämisestä.

Todellisen terapeuttisen tai coachingtapaamisen nauhoittaminen, litterointi ja analysointi ICF:n PCC-markkereihin peilaten tai ratkaisukeskeisen ohjausprosessin osia noudattaen

Asiakkaan luvalla nauhoitetaan vähintään yksi coachaava istunto (20-59 minuuttia). Nauhoite litteroidaan ICF:n standardien mukaisesti ja annetaan opiskelijakollegalle kuunneltavaksi ja arvioitavaksi. Kun molemmat ovat tehneet arviointinsa pidetään palautesessio, jossa syvennetään oppimista eri näkökulmista ja tuodaan molempien PCC-kriteerit yhteiseen reflektointiin. 

Luettava kirjallisuus

Koulutukseen kuuluu noin 10 lyhytterapia- tai coaching-/valmennusaiheista kirjaa. Opiskelija voi soveltuvin osin vaikuttaa kirjojen valintaan. Opetusohjelmaan on laitettu suuntaa antavia kirjoja, joissa on ratkaisukeskeinen ote. Kirjoista tehdään omakohtainen reflektio, käsitekartta, havainnollistus tai soveltava kiteytys oman oppimistyylin mukaisesti. Tuotokset tallennetaan sähköiseen oppimisympäristöön niille osoitettuihin kansioihin ja tuotoksia käsitellään vertaisryhmissä. 

Vertaiscoaching

Koulutukseen kuuluu 15h annettua ja saatua vertaiscoachingia (yhteensä 30h kontaktityötä). Vertaiscoachingin aiheiksi otetaan aitoja oman elämän dilemmoja, jotta saadaan aito asiakaskokemus coachattavana olemisesta ja toisaalta päästään harjoittelemaan omia terapeuttisen kohtaamisen taitoja ja coachingtaitoja turvallisessa oppimisympäristössä. Coachingringit jaetaan koulutuksen alussa ja vertaiscoachit vaihtuvat viiden istunnon jälkeen. Kaikenkaikkiaan osallistuja saa kolmelta eri kollegalta vertaiscoachingia. 

Lunttilapun työstäminen

Osallistujat tuottavat koulutuksen aikana omakohtaiseen käyttöteoriaan kytkeytyvän lunttilapun linkittyen ratkaisukeskeisen ohjauksen prosessiin. Tähän lunttilappuun osallistuja kerää omia suosikki-interventioitaan, ratkaisukeskeisen lyhytterapian turvallisia metodeja ja coachaavia kysymyksenasetteluita. Lunttilappu toimii oppimisen edistäjänä. 

Asiakastyön seuranta

Koulutukseen kuuluu 50h oikeaa asiakasharjoittelua. Tämä raportoidaan erillisen dokumentointiohjeen mukaisesti. Seuranta toimii ratkaisukeskeisen ohjaamisen ja coaching-teorian käytännnönläheisenä sovelluksena. 

Kouluttajat

Koulutusjohtajana on Sirkku Ruutu.

Sirkku on vaativan erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, kognitiivinen lyhytterapeutti ja Suomen ensimmäinen MCC-tason coach. Sirkun ohjaustyö muodostuu työnohjaamisesta, lyhytterapiasta, coachaamisesta, työyhteisövalmennuksista ja kouluttamisesta. Hän on coachannut satoja esimiehiä työuransa aikana. Sirkku on myös valittu kansainvälisen coachingyhdistyksen (ICF) Suomen jaoston taholta vuoden coachiksi ansioidensa perusteella. Sirkku on kirjoittanut useita ohjausalan tietokirjoja, mm. Työnohjaajan opas (2015), Coachin työkalupakki (2020) ja Toipumisorientaatio ja ratkaisukeskeisyys lyhytpsykoterapiassa (2022).

Hinta ja ilmoittautumisohjeet

Koulutuksen hinta on 4300 €.

Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan 500 €:n varausmaksu, jota ei palauteta, mikäli opiskelija peruu osallistumisensa koulutukseen. Loput opintomaksusta laskutetaan kolmessa tasasuuruisessa erässä

Tampereen kesäyliopisto ei ole arvonlisäverovelvollinen.

Soveltuvat opiskelijat otetaan koulutukseen ilmoittautumisjärjestyksessä, rajattu osallistujamäärä. 

Lisätiedot

Tampereen kesäyliopisto rehtori Anu Urhemaa, anu.urhemaa@tampereenkesayliopisto.fi,

puh 040 706 5606.

Sisältöasiat: Sirkku Ruutu, sirkku.ruutu@siria.fi

 

Valmentajat

Sirkku Ruutu

Sirkku Ruutu

MCC-coach, psykologi (PsM), opettaja (KM), kouluttajapsykoterapeutti (VET), johdon työnohjaaja (STOry), sovittelija, tietokirjailija
Sähköposti
sirkku.ruutu@siria.fi
Puhelinnumero
041 440 4478
Tutustu
Elina Lillstrang

Elina Lillstrang

Kasvupsykologi, PsM, FM, yrityskehittäjä EAT, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti
Sähköposti
elina@kasvupsykologi.fi
Tutustu
Teija Silvola

Teija Silvola

Coach-kouluttaja, KM, Psykologi, Coach PCC (ICF), HHJ, Coaching Supervisor
Sähköposti
teija.silvola@dexter.fi
Puhelinnumero
0400 270504
Tutustu