Ratkaisukeskeinen valmentaja / työyhteisöcoach (20 op) -verkkokoulutus

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Mikkelin kesäyliopiston kanssa.

Tule oppimaan tulevaisuuden ratkaisukeskeisiä myönteisen vaikuttamisen taitoja!

Työelämän neljäs suuri yhteiskunnallinen murros on meneillään ja se haastaa meidät ajattelemaan uudella tavalla, säätelemään energiaamme tarkoituksenmukaisesti, kehittämään omaa oppimistamme sekä johtamaan valmentavasti ja vuorovaikuttamaan tuloksellisesti.

Tarvitaan siis uudenlaisia vuorovaikutuksen, osaamisen kehittämisen ja muutosedistämisen taitoja johtajilta, esimiehiltä ja työntekijöiltä. Globaalit uhat haastavat meitä edistämään omaa toipumiskykyämme uusin tavoin. Etätyön  lisääntymisen myötä tarvitaan yhteisöllisiä kohtaamisia ja rikastavaa vuorovaikutusta. Tämän koulutuksen myötä saat käytännön välineitä työstää kaikkia edellä mainittuja teemoja.

Koulutuksessa käytetään pelillisiä korttipakkoja, joiden avulla ryhmissä ja työyhteisössä on helppo käydä erilaisia haastavia teemakeskusteluja ja kehittyä tavoitteellisesti. Koulutuksen kesto on vuosi ja siihen sisältyy 9 verkkovälitteistä koulutuspäivää.

Työelämämuutokset vaativat jatkuvaa kehittymistä ja oman mielen johtamisen taitoja. Vuorovaikutustaitojen vaikeudet haastavat perinteiset johtamistavat. Tunne-energian kanavoiminen tarkoituksenmukaisesti luo hyvinvoivaa työyhteisöä. Tässä koulutuksessa käsitellään näitä teemoja ja tuotetaan ratkaisuja yhdessä!

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu laajasti työelämän eri toimijoille. Erityisen hyödyllinen se on esihenkilöille, johtajille, HR-ammattilaisille, kehittäjille, tiiminvetäjille, työnohjaajille, konsulteille, muutosprosessien ohjaajille ja muille itsensä johtamisesta ja yhteisöllisestä organisaation oppimisen edistämisestä kiinnostuneille.

Viitekehys

Koulutuksessa sovelletaan valmentavaa ja ratkaisukeskeistä johtamiskäsitystä, poikkitieteellisiä vaikuttamisen teorioita sekä tunnustettuja oppimisen, muutoksen ja motivaation teorioita.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen jälkeen osaat käyttää ammattimaisesti coachin ydintaitoja ja osaat soveltaa coachauksen konkreettisia työvälineitä. Osaat osallistaa valmentavalla ja oivalluttavalla työskentelyotteella coachattaviasi, henkilöstöäsi tai muita ohjattaviasi saavuttamaan tavoitteensa ja kokemaan työnsä mielekkääksi. Osaat aktivoida ja sitouttaa ryhmiä kehittämään ongelmanratkaisukykyään. Osaat ratkaisukeskeisenä valmentajana luoda valmentavaa ja osallistavaa yrityskulttuuria / työkulttuuria / coachingkulttuuria.

Koulutuksen käytyäsi osaat:

 • kertoa ratkaisukeskeiseen työyhteisön kehittämiseen liittyvät keskeiset näkökulmat
 • selittää valmentavan esihenkilötyön periaatteet
 • kysyä yksilöiden toimijuutta tukevia kysymyksiä coachatessasi
 • selittää jatkuvan muutoksen vaikutukset työyhteisöön
 • soveltaa valmentavaa ja osallistavaa työotetta coachauksessa
 • suunnitella ja toteuttaa ratkaisukeskeisen työyhteisön valmennusprosessin
 • käyttää erilaisia coachauksen menetelmiä ja ydintaitoja 
 • kohdata haasteellisia vuorovaikutustilanteita rakentavasti
 • johtaa itseäsi paremmin
 • määritellä ratkaisukeskeisen sovittelun periaatteet
 • antaa palautetta ratkaisukeskeisellä tavalla
 • kertoa ICF:n ammattimaisen coachingin ydintaidot

Osaamisen arviointi:

Koulutus arvioidaan hyväksytty / hylätty -asteikolla. Arviointi perustuu osaamistavoitteiden saavuttamiseen. Hyväksytty osaaminen edellyttää riittävää tietoperustan hallintaa ja sen soveltamista.

 • Opiskelija osaa osoittaa perehtyneisyytensä ratkaisukeskeisen coachaamisen tietoperustaan.
 • Opiskelija osaa soveltaa tietoperustaansa coachaamisessa / työyhteisövalmennuksen läpiviemisessä.
 • Opiskelija osaa käyttää valmennusmenetelmiä asiakastyössä.
 • Opiskelija osaa toimia eettisesti ja ammatillisesti coachaustilanteissa. 
 • Opiskelija osaa toimia tarkoituksenmukaisesti vuorovaikutustilanteissa.
 • Opiskelija osaa käyttää saamaansa palautetta osaamisensa kehittämiseen.

Opiskelijan hyväksytty-arviointi ja opintosuoritus voidaan viedä Koski-tietovarantoon, mikäli opiskelija antaa siihen suostumuksensa. Koulutuksessa hankittu osaaminen on näin tunnistettavissa ja tunnustettavissa esimerkiksi myöhemmin suoritettavissa opinnoissa tai työelämässä.

Koulutuksen sisältöjä:

 • Tunne-energian voimavarakeskeinen johtaminen työyhteisössä –  ratkaisukeskeiset tunnetaidot työelämässä
 • Resilienssikyvykkyyden kasvattaminen muuttuvassa työelämässä ja itsensä johtamisessa
 • Jatkuvan muutoksen johtaminen ja organisointi – kaaoksesta mahdollisuuksiin
 • Ratkaisukeskeinen työyhteisön kehittäminen – työnilon ja mielekkyyden edistäminen
 • Ongelmista ratkaisuihin – Ratkaisukeskeinen ongelmanratkaisuprosessi työelämän tarpeisiin
 • Ratkaisukeskeinen sovittelu
 • Ratkaisukeskeinen vuorovaikutus ja palautetaidot
 • Ratkaisukeskeinen ja valmentava esimiestyö
 • Osallistujien omien ydinvahvuuksien tiedostaminen ja piilopotentiaalin käyttöönotto
 • Coaching kehittämisen, johtamisen ja muutoksen työkaluna (muutoskortit)
 • Coachaava/valmentava esimiestyö ja siihen liittyvät ydintaidot (oivalluttavat coachingkortit)
 • Ratkaisukeskeinen coachingprosessi ja pragmaattisen oivalluttavat vuorovaikutustyökalut
 • Rikastava vuorovaikutusilmapiiri (työhyvinvointikortit ja palautekortit)
 • Itsensä johtaminen ja tunteiden säätely (tunnekortit)
 • Työyhteisötaitojen kehittäminen tiimi-/ryhmäcoachingin keinoin (työyhteisötaitokortit)
 • Haasteellisten vuorovaikutustilanteiden rakentava kohtaaminen (vaikeiden asioiden puheeksiottamisen kortit)
 • Ammattimaisen coachin ydintaidot (ICF-malli)

Koulutuksen rakenne

Koulutukseen sisältyy 9 koulutuspäivää, joiden väleissä on vertaisryhmätyöskentelyä, kirjallisuuden reflektointia ja oikeiden asiakkaiden coachaamista.

Aika: Koulutus alkaa 8.5.2025 ja päättyy helmikuussa 2026. Koulutuspäivien pituus on klo 9–16.

Verkkovälitteiset koulutuspäivät:

 • torstai 8.5.2025
 • maanantai 2.6.2025
 • torstai 28.8.2025
 • torstai 18.9.2025
 • keskiviikko 29.10.2025
 • keskiviikko 19.11.2025
 • keskiviikko 10.12.2025
 • tammikuun 2026 koulutuspäivä vahvistetaan myöhemmin
 • helmikuun 2026 koulutuspäivä vahvistetaan myöhemmin

Suoritustapa:

Koulutus sisältää 9 seminaaripäivää, jotka toteutetaan verkkovälitteisesti. Koulutukseen sisältyy vertaisryhmätyöskentelyä koulutuspäivien välissä. Opiskelija lukee koulutuksen aikana kirjallisuutta ja reflektoi lukemaansa sekä coachaa oikeita asiakkaita.

Opintopisteiden (20 op) muodostuminen:

 • Vertaisryhmätapaamiset (8 kpl a´2 t) ja niihin valmistutuminen 1 op
 • 9 seminaaripäivää ja niihin valmistutuminen 3 op
 • Asiakastyöskentely 3 op
 • Vertaiscoachaaminen 1,5 op
 • Syventävä kirjallisuus (7 kirjaa) ja kirjallisuuteen liittyvä omakohtainen reflektio 9,5 op
 • Litterointi ja oppimisanalyysi 1 op
 • Litteroinnin vertaisarviointi 1 op  

Kouluttajat

Sirkku Ruutu, koulutusjohtaja

Psykologi (PsM), luokanopettaja (KM), ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti (Valvira, Kela, VET), kognitiivinen lyhytterapeutti (Kela), johdon ja esimiesten työnohjaaja (MIF, STOry), tietokirjailija (AlmaTalent), MCC-coach (ICF)

sirkku.ruutu@siria.fi

Sirkku on Suomen ensimmäinen MCC-tason coach. Hän on coachannut satoja esimiehiä työuransa aikana. Sirkku on myös valittu kansainvälisen coachingyhdistyksen (ICF) Suomen jaoston taholta vuoden coachiksi ansioidensa perusteella. Sirkku on kirjoittanut useita ohjausalan tietokirjoja, joista yksi on ”Coachin työkalupakki”. Sirkku on todellinen coachingalan vaikuttaja ja superammattilainen.

Tuula Kaitsaari, yliopisto-opettaja (Turun yliopisto), väitellyt sovittelusta keväällä 2022, valtiotieteiden tohtori, sairaanhoitaja, laillistettu sosiaalityöntekijä.

Viena Loire-Pohjakallio, mindfulnessohjaaja, positiivisen psykologian asiantuntija, ratkaisukeskeinen valmentaja, lean-konsultti.

Muutokset kouluttajissa mahdollisia.

Koulutuksessa voidaan käyttää myös muita alan asiantuntijakouluttajia.

Valmentajat

Sirkku Ruutu

Sirkku Ruutu

MCC-coach, psykologi (PsM), opettaja (KM), kouluttajapsykoterapeutti (VET), johdon työnohjaaja (STOry), sovittelija, tietokirjailija
Sähköposti
sirkku.ruutu@siria.fi
Puhelinnumero
041 440 4478
Tutustu
Tuula Kaitsaari

Tuula Kaitsaari

Valtiotieteiden tohtori, laillistettu sosiaalityöntekijä ja erikoissairaanhoitaja
Sähköposti
tuanka@utu.fi
Tutustu