Työyhteisösovittelija (20 op) -verkkokoulutus, Mikkelin kesäyliopisto

Ratkaisukeskeinen sovittelu

Henkisesti vaikeaksi koetut tilanteet, kuten ihmissuhdekonfliktit vievät työpaikoilla valtavan määrän psyykkistä energiaa, joka on pois tuottavuudesta ja työn kehittämisestä. Siten ristiriitojen käsittely ja ongelmien työstäminen oppimista edistävällä asenteella on yksi yritysten menestystekijöistä. 

Sovittelulla tarkoitetaan vastuullista ja aktiivista ristiriitojen ja konfliktien ratkaisuprosessia. Tässä koulutuksessa opitaan ratkaisukeskeisen sovittelun perusteet ja ja harjoitellaan käytännössä vähintään yksi todellinen sovitteluprosessi. Koulutukseen sisältyy käytännön sovitteluharjoittelua, jolloin osallistujille syntyy aito omakohtainen kokemus ainakin yhden sovitteluprosessin läpiviemisestä. Koulutuksessa kirkastetaan eri osapuolten roolit ja vastuut sovittelun läpiviemisessä.

Kohderyhmä

Esihenkilöt, luottamushenkilöt, konsultit, työnohjaajat, valmentajat, coachit, työterveyshuollon ammattilaiset, terapeutit, HR-henkilöstö, ohjaajat ja muut myönteisen vuorovaikutuksen luomisesta kiinnostuneet ohjaustyön tai viestinnän ammattilaiset.

Keskeiset sisällöt

Ratkaisukeskeisyys sovitteluprosessissa

 • Ratkaisukeskeisyyden ja voimavarakeskeisyyden perusteet sovittelussa
 • Ihmiskäsitys
 • Motiivitulkinnat
 • Motivoiva haastattelu

Restoratiivisen sovittelun perusteet

 • Konfliktin omistajuus
 • Konfliktien juurisyitä
 • Konfliktit oppimisprosesseina
 • Sovittelijan puolueettomuus
 • Ratkaisun etsiminen osapuolten ehdoilla
 • Kommunikaation mahdollistaminen
 • Näkökulmien avartaminen
 • Erilaisten tulkintojen käsittely
 • Avoin ja kunnioittava keskustelukulttuuri ja eri näkemysten kuuleminen
 • Sovinnon tekemisen mahdollistaminen ja onnistumisen mahdollistaminen
 • Yhteisvastuu
 • Muutosten seuranta

Sovittelu osana laajempaa muutosprosessia

 • Varhaisen tuen periaatteet ja varhaisesti tukevan työkulttuurin rakentuminen
 • Muut ohjausmuodot sovittelun jatkeena: työnohjaus, coaching, terapeuttiset interventiot
 • Työparityöskentely

Työyhteisösovittelun juridiikka

 • Rikos- ja riita-asioiden sovittelu
 • Työnantajan velvoitteet
 • Sovittelun vaikuttavuus tutkimuksen näkökulmasta

Sovitteluprosessi

 • Alkuvalmistelut ja info
 • Yksilökeskustelut
 • Sopimukset
 • Raportointi
 • Seuranta

Vuorovaikutusdynamiikan perusteet

 • Luottamuksen rakentaminen
 • Inhimillisten tunteiden ja huolien huomiointi
 • Pelkojen ja defenssien merkitys
 • Mentalisaatiokyvyn edistäminen sovitteluprosessin aikana
 • Kollektiivisen viisauden ja systeemin hyödyntäminen sovittelun aikana
 • Sovittelun psyykkiset vaikutukset

Sovittelijaksi kasvaminen

 • Omat vahvuudet ja sudenkuopat
 • Työyhteisösovittelijan arvot
 • Epäonnistumisista oppiminen
 • Sovittelusimulaatiot
 • Oman sovitteluprosessin valmistelu, läpivienti ja reflektointi

Sovitteluharjoitusten workshop-päivä

 • Sovitteluun liittyviä käytännön harjoitteita

Osaamistavoitteet

Sovitteluprosessin vetämisessä opit rakentamaan avoimia ja turvallisia keskustelufoorumeita henkisesti raskaiden ihmissuhdekonfliktien keskellä. 

Koulutuksen käytyäsi osaat:

 • kertoa restoratiivisen ja ratkaisukeskeisen sovitteluprosessin periaatteet
 • soveltaa avoimen kunnioittavaa työotetta, jossa kaikki osapuolet voivat tulla kuulluiksi
 • käyttää erilaisia sovittelumenetelmiä sovitteluprosessien läpiviemiseksi
 • kuvailla työyhteisökonfliktien syntymekanismeja
 • tunnistaa omat tunneimpulssit sovitteluprosessien aikana
 • hallita omia tunteita tarkoituksenmukaisesti sovitteluprosessin aikana
 • käyttää oikea-aikaisia ja kuhunkin tilanteeseen sopivia menetelmiä
 • soveltaa oppimaasi oikeaan tilanteeseen, jossa pyritään viemään konfliktitilanne aidosti toimivaan ratkaisuun.

Koulutuspäivät

Tiistai 19.11.2024

Tiistai 17.12.2024

Torstai 23.1.2025 (päivä saattaa muuttua)

Keskiviikko 12.2.2025

Tiistai 11.3.2025 (päivä saattaa muuttua)

Torstai 24.4.2025

Torstai 29.5.2025

Torstai 4.9.2025 

Maanantai 6.10.2025 (päivä saattaa muuttua)

Tiistai 2.12.2025

Suoritustapa

Koulutus sisältää 10 seminaaripäivää, jotka toteutetaan verkkovälitteisesti. Koulutukseen sisältyy vertaisryhmätyöskentelyä koulutuspäivien ulkopuolella. Opiskelija lukee koulutuksen aikana myös kirjallisuutta ja reflektoi lukemaansa. Koulutuksessa opiskelija vie läpi omakohtaisen sovitteluprosessin ja reflektoi sovitteluprosessin.
 
Opintopisteiden (20 op) muodostuminen:

 • Vertaisryhmätapaamiset (à 2 h) ja niihin valmistautuminen 1 op
 • 10 seminaaripäivää ja niihin valmistautuminen 5 op
 • Työyhteisösovitteluun liittyvän kirjallisuuden lukeminen (250 sivua) ja luetun reflektointi ja paritutorointi 9 op 
 • Omakohtainen sovittelucasen reflektointi 5 op

Osaamisen arviointi

Koulutus arvioidaan hyväksytty / hylätty -asteikolla. Arviointi perustuu osaamistavoitteiden saavuttamiseen. Hyväksytty osaaminen edellyttää riittävää tietoperustan hallintaa ja sen soveltamista.

 • Opiskelija osaa osoittaa perehtyneisyytensä työyhteisösovittelun tietoperustaan.
 • Opiskelija osaa soveltaa tietoperustaansa sovitteluprosessin läpiviemisessä. 
 • Opiskelija osaa käyttää sovittelumenetelmiä asiakastyössä. 
 • Opiskelija osaa toimia eettisesti ja puolueettomasti työyhteisösovittelijana.  
 • Opiskelija osaa toimia tarkoituksenmukaisesti sovittelua vaativissa vuorovaikutustilanteissa.
 • Opiskelija osaa käyttää saamaansa palautetta osaamisensa kehittämiseen.

Koulutus on täydennyskoulutusta. Opiskelijan opintosuoritus voidaan viedä Koski-tietovarantoon, jos opiskelija antaa siihen suostumuksensa. Osaaminen on näin tunnistettavissa ja tunnustettavissa myöhemmin suoritettavissa opinnoissa tai työelämässä.

Alustavat kouluttajat

Sirkku Ruutu

Psykologi (PsM), opettaja (KM), ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti (Valvira, Kela, VET), kognitiivinen lyhytterapeutti (Kela), johdon ja esimiesten työnohjaaja (MIF, STOry), sovittelija, tietokirjailija (AlmaTalent), MCC-coach (ICF)

Sirkku on kouluttanut tuhansia ammattilaisia ratkaisukeskeisyydestä, kirjoittanut monipuolisesti tietokirjoja työyhteisön kehittämisen metodeista ja toiminut sovittelijana sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. sirkku.ruutu@siria.fi

Tuula Kaitsaari

Tuula on valtiotieteiden tohtori sekä laillistettu sosiaalityöntekijä ja erikoissairaanhoitaja. Hän työskentelee Turun yliopistossa yliopistonlehtorina ja on ollut yliopiston työyhteisösovittelijana vuodesta 2012 alkaen sekä tutkinut työyhteisösovittelua. Tuulan vuonna 2022 julkaistu väitöskirja käsittelee restoratiivista työyhteisösovitteluprosessin arviointia, työhyvinvointi- ja muutoskokemuksia: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/175127915?lang=fi_FI

Tuulan koulutusosaaminen perustuu tutkittuun tietoon sekä käytännönläheiseen ohjaukseen ja muutosten motivointiin.

Raija Peltola

Raija on riita- ja rikosasioiden sovittelija, työyhteisökehittäjä, coach (PCC) ja juristi. Raija toimii aktiivisena vapaaehtoissovittelijana riita- ja rikosasioissa.

Sari Ilo

Sari toimii työterveyspsykologina, jonka työnkuvaan kuuluvat työyhteisösovittelut. Hän on koulutukseltaan psykologi, sovittelija ja coach (MCC)

Eveliina Salonen

Teologian ja oikeustieteen maisteri, varatuomari, työyhteisösovittelija, coach (PCC)

Seppo Koskinen

Emeritusprofessori, työoikeuden professori, sovittelujuridiikan asiantuntija

 

 

 

 

Valmentajat

Sirkku Ruutu

Sirkku Ruutu

MCC-coach, psykologi (PsM), opettaja (KM), kouluttajapsykoterapeutti (VET), johdon työnohjaaja (STOry), sovittelija, tietokirjailija
Sähköposti
sirkku.ruutu@siria.fi
Puhelinnumero
041 440 4478
Tutustu
Sari Ilo

Sari Ilo

Kouluttaja, organisaatiopsykologi (PsL), KM, psykoterapeutti (ET), MCC-Coach (ICF)
Sähköposti
sari.ilo@iloco.fi
Tutustu
Tuula Kaitsaari

Tuula Kaitsaari

Valtiotieteiden tohtori, laillistettu sosiaalityöntekijä ja erikoissairaanhoitaja
Sähköposti
tuanka@utu.fi
Tutustu
Raija Peltola

Raija Peltola

Coachkouluttaja, PCC-Coach (ICF), sovittelija
Sähköposti
raija.peltola@tevere.fi
Tutustu