Taideterapiaohjaaja, 30 op, Turun kesäyliopisto

Tavoitteet

Tavoitteena on vastata ihmisten kasvaneeseen mielenterveydelliseen ahdinkoon ja luoda uudenlaisia ja tehokkaita tukimalleja varhaisen tuen palveluille.  Koulutuksen avulla pyritään luomaan mielenterveyttä tukevia palveluja oikea-aikaisesti ennen kuin ongelmat ovat ehtineet kehittyä vakaviksi. Painopiste koulutuksessa on käytännönläheisissä, turvallisissa ja voimavarakeskeisissä asiakastyön interventioissa. Ratkaisukeskeisen taideterapian menetelmät sopivat myös ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen psykososiaalisen tuen keinoin. Koulutuksen käytyään osallistujalla on  paremmat valmiudet toimia terapeuttisessa, vuorovaikutuksellisessa ja  ohjaavassa työssä myönteisen tuloksellisesti erilaisten asiakkaiden kanssa.

Kohderyhmä

Henkilöt,  jotka ovat kiinnostuneita ratkaisukeskeisistä lyhytterapeuttisista ja luovista työskentelymenetelmistä ja niiden tuloksellisesta  soveltamisesta oman asiakaskuntansa kanssa. Peruskoulutukseksi soveltuu  sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammatillisen opistoasteen, ammattikorkeakoulun- tai muun soveltuvan alan tutkinto. Koulutukseen osallistuminen edellyttää mahdollisuutta tehdä taideterapeuttista asiakastyötä.

Sisältö

Koulutuksen painopistealueina ovat ratkaisukeskeinen taustafilosofia ja  voimavarakeskeiset työmenetelmät myönteisen muutoksen edesauttamiseksi vuorovaikutuksellisessa ohjaustyössä. Tässä koulutuksessa taideterapeuttisille lopputuotoksille ei aseteta laadullisia vaatimuksia, vaan keskiössä on mielen hyvinvointia edistävä prosessi. Koulutukseen voi osallistua, vaikka ei olisi aiempaa taiteellista koulutusta tai erityistä lahjakkuutta.

Koulutuksen teema-alueita

 • Kuvallinen työskentely voimavarakeskeisessä taideterapiassa
 • Kirjallisuusterapian mahdollisuudet taideterapeuttisessa ohjaamisessa
 • Kehollinen tunnetyöskentely ja minikonstellaatiot
 • Muovailu ja musiikki osana voimavarakeskeistä taideterapeuttista työskentelyä
 • Mielikuvaharjoitteet ja mindfulness luovien terapiamenetelmien tukena
 • Voimavarakeskeinen valokuvaaminen terapeuttisena työskentelymetodina
 • Tarinallisuus identiteetin kirkastamisessa, arvotyöskentely ja metaforat osana luovaa terapiatyöskentelyä
 • Oman luovan prosessin aktivointi voimaannuttavan visioinnin kautta/ Opiskelijan oman identiteetin tutkiminen taideterapian keinoin

Koulutuksen rakenne

Opetus  järjestetään monimuotokoulutuksena, johon sisältyy 12 päivää lähiopetusta ja 10h ryhmätyönohjausta (5 x 2h), jonka keskiössä on koulutuksenaikainen asiakastyöskentely. Koulutukseen kuuluu lisäksi itsenäisiä harjoituksia, kirjallisuuden reflektointia, vertaisryhmätyöskentelyä (8 x 2h) lähijaksojen välissä sekä kirjallisia välitehtäviä ja omakohtainen kehittämishanke, joka on ratkaisukeskeinen omaan työhön liittyvä soveltava taideterapeuttisen prosessin kuvaus. Seminaaripäivät koostuvat aamupäivän käytännönläheisestä teoriasta ja iltapäivän käytännön taideterapeuttisesta harjoittelusta. Osallistujilta edellytetään halua ja kykyä tutkia itseään taideterapeuttisten metodien avulla.

Pienet muutokset koulutusrakenteissa ovat mahdollisia jatkuvan kehittämistyön edistämiseksi.

Asiakastyö ja sen raportointi

Koulutukseen kuuluu vähintään 70h (vähintään viiden eri asiakkaan kanssa) oikeaa taideterapeuttista asiakastyötä koulutuksen aikana. Osa asiakastyöstä nauhoitetaan asiakkaan luvalla ja opiskelija tekee siitä oppimisanalyysin. Vastuukouluttajat hyväksyvät raportoinnin. Asiakastyöskentelyyn kuuluu 10h kouluttajien vetämää ryhmätyönohjausta.

Vertaisryhmätapaamiset

Vertaisryhmätapaamiset tapahtuvat lähipäivien ulkopuolella noin kerran kuukaudessa pienryhmissä. Tapaamiset voivat olla jonkun vertaisopiskelijan työpaikalla ja liittyä oikeiden asiakkaiden kohtaamiseen ja ratkaisukeskeisen taideterapeuttisen työotteen harjoittelemiseen ja vertaispalautteen antamiseen. Vertaisryhmätapaamisia voidaan myös käyttää kirjallisuuden teemojen syventämiseen, kehittämishankkeen sparraamiseen tai muuhun oppimisen edistämiseen. Vertaistapaamista raportoidaan vastuukouluttajille.

Lisätiedot

Käytännön asiat, esim. laskutus:

Turun kesäyliopisto:
rehtori Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1146
koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1143

Sisältöasiat pääkouluttaja Hilkka Putkisaari, hilkka.putkisaari@siria.fi tai

koulutuksen johtaja Sirkku Ruutu, sirkku.ruutu@siria.fi

Laajuus ja aikataulu

Koulutus kestää puolitoista kalenterivuotta. Koulutus tapahtuu pääosin läsnäkoulutuksena Turussa.

Aika

22.10.2024 – 16.08.2025

Lähiopetusjaksot:

 • ti-ke 22.-23.10.2024 klo 9-16
 • ti-ke 17.-18.12.2024 klo 9-16
 • ke-to 5.-6.2.2025 klo 9-16
 • ma-ti 14.-15.4.2025 klo 9-16
 • ti-ke 10.-11.6.2025 klo 9-16
 • pe-la 15.-16.8.2025 klo 9-16

Lisäksi 5 ryhmätyönohjauspäivää etäyhteydellä. Työnohjauspäivien ajankohdat tarkentuvat kevään 2024 aikana.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen käytyään opiskelija osaa soveltaa taideterapeuttisia menetelmiä terapeuttisessa, vuorovaikutuksellisessa ja ohjaavassa työssä erilaisten asiakkaiden kanssa.

 Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa:

 • kertoa keskeiset näkökulmat ratkaisukeskeisestä taustafilosofiasta.
 • kertoa ja perustella voimavarakeskeisten työmenetelmien hyödyt myönteiseen muutokseen tähtäävässä vuorovaikutuksellisessa ohjaustyössä.
 • soveltaa keskeisiä ratkaisukeskeisiä taideterapian menetelmiä (kuvallinen työskentely, kirjallisuusterapia, kehollinen tunnetyöskentely ja minikonstellaatiot, muotoilu ja musiikki).
 • käyttää mielikuvaharjoitteita ja mindfulness-harjoitteita luovien terapiamenetelmien tukena.
 • ottaa tarinallisuuden osaksi identiteetin kirkastamiseen tähtäävää terapiatyöskentelyä.
 • tutkia omaa identiteettiään taideterapian keinoin.

Osaamisen arviointi

Koulutus arvioidaan hyväksytty- / hylätty -asteikolla. Arviointi perustuu osaamistavoitteiden saavuttamiseen. Arviointia tehdään erilaisten oppimistehtävien ja harjoitusten kautta. Hyväksytty osaaminen edellyttää riittävää tietoperustan hallintaa ja sen soveltamista.

 • Opiskelija osaa osoittaa perehtyneisyytensä ratkaisukeskeiseen taustafilosofiaan ja taideterapeuttisiin menetelmiin.
 • Opiskelija osaa käyttää ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä taideterapiamenetelmiä tarkoituksenmukaisesti erilaisten asiakkaiden kanssa.
 • Opiskelija osaa soveltaa opittuja tietoja ratkaisukeskeisestä taideterapiasta vuorovaikutteisessa ohjaustyössä.  
 • Opiskelija osaa käyttää ratkaisukeskeisiä taideterapeuttisia menetelmiä ohjaustyössä.
 • Opiskelija osaa hyödyntää palautetietoa asiakastyössä ja oman osaamisensa kehittämisessä.

Opiskelijan hyväksytty-arviointi ja opintosuoritus viedään Koski-tietovarantoon, mikäli opiskelija antaa siihen suostumuksensa. Koulutuksessa hankittu osaaminen on näin tunnistettavissa ja tunnustettavissa esimerkiksi myöhemmin suoritettavissa opinnoissa tai työelämässä.

Haku

Opiskelijavalinnat tekee koulutuksen johtaja Sirkku Ruutu yhdessä pääkouluttaja Hilkka Putkisaaren kanssa. Koulutukseen hyväksytään opiskelijoita sitä mukaa, kun hakemuksia tulee. Koulutukseen on rajattu osallistujamäärä.

Pääkouluttaja

Hilkka Putkisaari

KM/luokanopettaja, sosionomi ja kuvataideterapeutti (AMK), ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti (Valvira, Kela, VET), taidepsykoterapeutti (Kela), kognitiivinen lyhytterapeutti (Kela), parisuhde- ja seksuaaliterapeutti, kliininen seksologi (NACS), tunnekeskeinen pariterapeutti (ICEEFT), työnohjaaja (STOry), johdon ja esimiesten

työnohjaaja Master CSLE (JoTo)

hilkka.putkisaari@siria.fi

Koulutuksesta sanottua:

 • ”Hilkka Putkisaari on aivan omaa luokkaansa. Erinomainen puhuja ja taitava esiintyjä. Hän on oman alansa ammattilainen ja osaa vastata kysymykseen kuin kysymykseen.”
 • ”Ihan loistavan tasokasta opetusta. Hilkka mahtava ope!!!”
 • ”Hyvä kattava kokonaisuus ja kouluttajat asiantuntijoina hyviä. Hilkka kaikin puolin luonteva, selkeä ohjaus, ulosanti ja opetus. Ihana persoona.”
 • ”Koulutus oli korkeatasoinen ja antoi hyvät eväät toimia asiakkaiden kanssa ja antoi laajan näkökulman siihen mihin kaikkeen ratkaisukeskeistä taideterapiaa voi käyttää asiakastyössä heidän auttamisekseen. Lisäksi koska nakökulmat kurssilla olivat rikkaat, on oman osaamisen kehittäminen jatkossa helpompaa. Valittu kirjallisuus, asiakasharjoittelut, ja työnohjaus tukivat ja toivat käytännön sisältöä oppimiseen.
 • ”Joka kerta sai uutta ajateltavaa, sisältöä elämään. Koulutus täynnä älykkyyttä ja sydämen sivistystä. Opettajat olivat erittäin asiantuntevia ja heidän esimerkkinsä valaisevia.”

Muita asiantuntijakouluttajia käytetään tarpeen mukaan.

Hakuprosessissa kysyttävät kysymykset:

1)    Peruskoulutukseksi soveltuu sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammatillisen opistoasteen, ammattikorkeakoulun- tai muun soveltuvan alan tutkinto. Taustakoulutuksesi ja työkokemuksesi sosiaali-, kasvatus- tai terveysalalta (tai muu soveltuva tutkinto). Mikä tutkinto, missä ja milloin suoritettu?

2) Koulutukseen osallistuminen edellyttää mahdollisuutta taideterapeuttiseen asiakastyöhön. Pystytkö suorittamaan asiakasharjoittelun (70h) omassa työpaikassasi? Kyllä/Ei

a. Jos pystyt, millaisista henkilöistä asiakaskuntasi koostuu?

b. Jos et pysty, sinun tulee itse hankkia asiakkaasi esim. vapaaehtoistyön kautta. Mitä ideoita sinulla on, miten aiot hankkia asiakkaasi?

3) Koulutus perustuu aikuispedagogiikkaan ja vaatii itseohjautuvuutta. Opiskelija on vastuussa oppimisestaan itselleen.  Jokaisen seminaaripäivän välissä on luettavaa kirjallisuutta. Miten kykenevä olet huolehtimaan suunnitelmallisesta ja itsenäisestä omien opintojesi aikataulussa pysymisestä? (asteikolla 1-10)? Perustele numeerinen vastauksesi, kiitos.

4) Koulutuksen yksi työmuoto on opiskelijakollegan kirjallisten töiden lukeminen ja

vertaisryhmäpohdinnat. Vertaisopiskelijoilla on merkittävä rooli yhteisessä oppimisen edistämisessä. Miten sitoutunut olet löytämään yhteistä aikaa vertaiskeskusteluihin seminaaripäivien ulkopuolella (0-10)?

5) Koulutuksessa harjoitellaan taideterapeuttisia työmenetelmiä pienryhmissä. Tämä edellyttää kykyä ja halua jakaa oman elämän pienehköjä työstettäviä teemoja ja eläytyä asiakkaana olemisen maailmaan. Miten halukas koet olevasi tämänkaltaiseen työskentelyyn?

6) Kuinka kykenevä koet olevasi itsearviointiin ja vertaisarviointiin opinnoissa?

7) Kerro lyhyesti, miksi juuri tämä koulutus kiinnostaa sinua.

8) Asteikolla 0-10, paljonko koet, että sinulla on tällä hetkellä psyykkistä energiaa

suoriutua vaativasta koulutuksesta? Kerro, millainen yleinen elämäntilanteesi on

tällä hetkellä.

 

Valmentajat

Hilkka Putkisaari

Hilkka Putkisaari

Kouluttaja, KM/luokanopettaja, sosionomi (AMK), ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti (VET), kognitiivinen lyhytterapeutti, kuvataideterapeutti, parisuhde- ja seksuaaliterapeutti (NACS), tunnekeskeinen pariterapeutti (ICEEFT), työnohjaaja (STOry)
Sähköposti
hilkka.putkisaari@siria.fi
Tutustu