Työnohjaajakoulutus, 60 op

Tavoitteet

Työnohjaajakoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saa tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet toimia itsenäisesti työnohjaajana. Tällöin hän toimii ammattimaisesti tietoisena omasta roolistaan ja käyttöteoriastaan osoittaen eettistä valveutuneisuutta prosessien ohjaamisessa. Hän osaa myös luoda suotuisat rakenteet dialogiselle ja ohjattavien toimijuutta tukevalle ilmapiirille ymmärtäen työelämän kompleksisuutta, ihmisyyttä ja ryhmädynamiikkaa.

Kenelle tarkoitettu?

Tämä kyseinen koulutus on suunnattu vuorovaikutusalojen ammattilaisille, joilla on jo vankka tietämys ohjaustyön eri muodoista. Pohjakoulutukseksi soveltuu kasvatus-,terveys-, sosiaali-, ja terapia-alan tutkinnot. Koulutus sopii myös esimiehille ja johtamisen sekä työhyvinvoinnin kehittämisestä kiinnostuneille. Opiskelijalta vaaditaan itseohjautuvuutta ja halua laajentaa omia näkemyksiään. Koulutus muodostuu •teoreettisesta ja kokemuksellisesta opiskelusta, jossa painopiste on dialogisessa oppimisessa.•itsenäisistä tai osin pienryhmissä tapahtuvista kirjallisista ja suullisista välitehtävistä•kirjallisista reflektoinneista ja ammattikirjallisuuteen perehtymisestä•oman työn kehittämishankkeesta•kokemuksellisesta harjoittelusta•työnohjaajana toimimisesta •työnohjattavana olemisesta

Aloituspäivä

08.02.2024

Loput koulutuspäivät selviävät myöhemmin.

Hakuaika päättyy 08.01.24

1)Työnohjaajakoulutuksen prosessinomaisuus ja kokonaiskesto

Sirian työnohjaajakoulutus muodostaa 2-vuotisen sisällöllisen ja ajallisen jatkumon. Seminaaripäiviä on yhteensä 25, jotka jakaantuvat tasaisesti koulutusajalle lukuun ottamatta loma-aikoja. Opiskelijoilta edellytetään sitoutumista koko koulutusprosessiin. Seminaaripäivistä 6 toteutetaan etänä ja loput 19 lähinä. STOryn uusimman päätöksen mukaan vain 25% kokonaiskoulutuksesta voidaan toteuttaa etänä.

2)Opiskelijoiden valintakriteerit

Koulutukseen hakeutumisen edellytyksenä on sosiaali-, kasvatus-tai terveysalan tutkinto tai johtamisen/esimiestyön tai henkilöstöhallinnon vankka kokemus. Ryhmään valitaan enintään 15 opiskelijaa.

3)Opiskelijan antama työnohjaus

Opiskelija toimii sekä yksilö- että ryhmätyönohjaajana koulutuksen aikana vähintään 80h. Lisäksi opiskelija reflektoi omaa harjoitteluaankirjallisesti ammatti-identiteettinsä kehittämiseksi. Osa asiakastyönohjauksesta nauhoitetaan ja litteroidaan.

4)Opiskelijan saama koulutustyönohjaus

Opiskelija osallistuu koulutuksen aikana vähintään 50h ryhmämuotoiseen koulutus-työnohjaukseen, joka on erilliskustanteista. Koulutustyönohjausta toteutetaan sekä suorana (oikea asiakas ryhmässä), että välillisenä (esim. casekuvaustyönohjaus).Koulutustyönohjaaja tulee hyväksyttää koulutuksen vastuukouluttajalla.

5)Koulutuksen lähiopetuspäivät

Lähiopetuspäivien aikana hyödynnetään vertaisoppimisryhmiä, toiminnallisia menetelmiä, dialogista oppimista ja yhteistoiminnallisuutta. Prosessin ohjausvastuu on pääkouluttajilla. Lähiopetuspäivä on kestoltaan 8h (á 45 min). Vertaisryhmien koko on 4-5 henkilöä.

6)Ennakko-ja välitehtävät/kirjallisuusreflektoinnit

Koulutukseen kuuluu itsenäisiä kirjallisia ja suullisia välitehtäviä. Luettavaa kirjallisuutta on noin 2000 sivua. Seminaarijaksojen väleissä opiskelijat toimivat myös harjoittelumielessä toistensa työnohjaajina ja antavat toisilleen palautetta.

7)Lopputyö

Opiskelija tuottaa kirjallisen työn, jossa hän yhdistää teorian ja käytännön työnohjaustyöskentelyn ja muodostaa oman käyttöteoriansa. Työn laajuus on 10 sivua.

8)Kouluttajat

Tässä koulutuksessa vastuukouluttajana toimii Sirkku Ruutu, PsM (laillistettu psykologi, Valvira), KM (opettaja, pedagoginen pätevyys), vaativan erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapeutti (Valvira ja Kela), työnohjaaja (MIF, STOry), sertifioitu coach, MCC (ICF), tietokirjailija. Sirkku Ruudulla on laaja ja monipuolinen työnohjauskokemus sekä yksilöiden, ryhmien että yhteisöjen työnohjauksesta.

Toisena kouluttajana toimii Päivi Kupias. Päivi on koulutukseltaan KM, työnohjaaja (STOry) ja coach (PCC). Päivin ydinosaamista ovat ohjaus- ja kehittämiskäytäntöjen uudistaminen sekä työnohjaajien coachien, mentoreiden sekä muiden ohjaustyötä tekevien valmentaminen ja ohjaus. Päivi on kirjoittanut useita kirjoja ja artikkeleita mm. kouluttamisesta, perehdyttämisestä, palautteesta, työssä oppimisesta sekä mentoroinnista ja ryhmien ohjaamisesta. Kirjoissaan hän tuo esille ohjausalaan liittyvää teoriatietoa käytännönläheisellä tavalla.

Valmentajat

Sirkku Ruutu

Sirkku Ruutu

MCC-coach, PsM, KM, kouluttajapsykoterapeutti, johdon työnohjaaja, tietokirjailija
Sähköposti
sirkku.ruutu@siria.fi
Puhelinnumero
041 440 4478
Päivi Kupias

Päivi Kupias

Coachkouluttaja, PCC-Coach (ICF), KM
Sähköposti
paivi.kupias@tevere.fi