Pari- ja perheterapeuttisten menetelmien koulutus 30 op, Kainula, verkossa

Koulutus antaa valmiudet pari- ja perheterapeuttiseen työskentelyyn vahvistamalla osallistujan teoreettista tietämystä ja menetelmällisiä taitoja dialogisessa ja voimavarakeskeisessä työskentelyotteessa.Koulutuksen tavoitteena on kehittää ja vahvistaa osallistujan ammatillisuutta ja terapeuttista otetta parien kanssa tehtävässä työskentelyssä.

Koulutukseen kuuluu

  • 15 opetuspäivää + välityöskentely ja -tehtävät
  • psykiatrian ja psykoterapia-alan peruskirjallisuus
  • opinnäytetyö: teoreettinen osuus ja soveltava oman työn kehittämishanke
  • raportoitu asiakastyö (50 h, vähintään 7-10 eri asiakasta) ja siihen liittyvä litterointi, oppimisanalyysi ja reflektio
  • pienryhmätyönohjaus (7 x 1,5 h)
  • vertaisryhmätapaamiset (7 x 2 h)
  • syventävä kirjallisuus (10 kirjaa)

Seminaaripäivät koostuvat aamupäivän teoriapainotteisesta osuudesta ja iltapäivän käytännön harjoittelusta.

Opinnäytetyö ja kehittämistehtävä

Opinnäytetyö koostuu kahdesta osuudesta. Ensimmäinen osuus käsittelee pari- ja perheterapeuttisiin teemoihin liittyvää teoriaa ja toinen osuus on omaan työkontekstiin luotu soveltava ja käytännönläheinen voimavarakeskeinen interventio, jota osallistuja kokeilee käytännössä omien asiakkaidensa kanssa ja raportoi sen tulokset. Tässä soveltavassa osuudessa hyödynnetään omia asiakkaita ja heiltä saatavaa palautetta terapeuttisen työn kehittämisestä. Opinnäytetyö arvioidaan asteikolla hyväksytty/täydennettävä.

Kehittämishanke voidaan toteuttaa yksilötyönä, pareittain tai pienryhmissä. Sen tavoitteena on integroida opittua menetelmäharjoittelua omaan pari- ja perheterapeuttiseen työhön ja kehittää uusia toimivia ja asiakkaan kannalta mielekkäitä työmuotoja.

Käytännön asiakastyö ja itsereflektiivinen oppimispäiväkirja käytännön harjoittelussa

Koulutukseen kuuluu vähintään 50h todellisen asiakastyön dokumentointia. Dokumentoinnissa painopiste on oman työotteen kehittämisessä ja voimavarakeskeisen ja dialogisen pari- ja perheterapeuttisen lähestymistavan sisäistämisessä siten, että siitä muodostuu koulutuksen aikana osallistujan oma henkilökohtainen käyttöteoria. Tämän lisäksi osallistuja kirjoittaa henkilökohtaisen itsetuntemusta ja eettisyyttä osoittavan reflektion omasta ammatillisesta kasvustaan.

Osa käytännön asiakastyöstä voidaan nauhoittaa ja tehdä siitä erillinen oppimisanalyysi.

Koulutuksen digiympäristö

Sirialla on tietoturvallinen digiympäristö, jonne koulutusmateriaalit tallennetaan noin viikkoa ennen lähijaksoa omiin päiväkohtaisiin kansioihinsa. Opiskelijoiden odotetaan tutustuvan materiaaliin ennakkoon, jotta koulutuspäivien aikana on mahdollista käydä syventäviä keskusteluja päiväteemoista.

Vertaisryhmätapaamiset

Koulutusryhmä jaetaan noin 5 hengen suuruisiin vertaisryhmiin. Vertaisryhmätapaamiset tapahtuvat lähipäivien ulkopuolella noin kerran kuukaudessa pienryhmissä. Vertaisryhmätapaamisten tavoitteena on syventää seminaarijaksoilla opittuja teemoja ja hyödyntää vertaistuki oman kehittämistehtävän suunnittelussa ja vertaisarvioinnissa.

Paritutorointi

Koulutus perustuu vahvaan aikuispedagogiikkaan, jossa itseohjautuvuudella ja vertaisverkostoitumisella on merkittävä rooli oppimisen syventäjänä. Paritutorit lukevat toistensa kirjallisuusreflektoinnit ja keskustelevat niistä rikastaen toistensa ajatuksia.

Toteutusaikataulu

Koulutus kestää noin 1,5 vuotta.

Koulutuspäivät pääsääntöisesti klo 9-16.
Työnohjauksen kesto 2 x á 45 min. Ryhmäjaot ja aikataulut sovitaan ensimmäisessä koulutuspäivässä.

17.6.2024
-orientointi opintoihin ja ryhmän tutustuminen
-voimavarakeskeinen viitekehys pari- ja perhetyössä
-vahvuuksien kartoittaminen ja hyödyntäminen

18.6.2024
-parien ja perheiden kanssa käytettävät menetelmät ja interventiot

Päivä 3
-dialogisuus ja reflektiivisyys pari- ja perheterapeuttisessa työskentelyssä

Päivä 4
-dialogisuus ja reflektiivisyys
-narratiivisuus
-vanhemmuuden tukeminen, keinoja tukea ja huomioida lasta
-lapset puheeksi / lasten tukiverkoston huomioiminen

Päivä 5
-masennus ja parisuhde, parisuhteeseen liittyvät haasteet psyykkisessä sairastumisessa
-parisuhteeseen liittyvät haasteet psyykkisessä sairastumisessa ja niiden hoitaminen
-erilaiset kriisit parien ja perheiden näkökulmasta

Päivä 6
-perheen vuorovaikutussuhteet
-liittyminen
-kiintymyssuhteiden merkitys pariterapiassa
-sisarussuhteet ja niiden merkitys
-perheen ja parisuhteen kehitysvaiheet

Päivä 7
-dialoginen käytäntö kehittyy tutkimuksen myötä – tutkimuksen merkitys uuden hoitokäytännön kehittämisessä.
-psykoosi ei ole sairaus vaan selviytymiskeino vaikeassa stressissä – dialoginen ihmiskuva
-dialoginen kohtaaminen ruumiillisena synkroniana

Päivä 8
-”kun perheessä on sairautta”
-somaattisen sairauden kohtaaminen ja selviytymiskeinot perheessä

Päivä 9
-terapeuttinen allianssi ja siihen liittyvät videodemot
-tutkimuksellinen näkökulma perheterapiaan

Päivä 10
-verkostotyöskentely ja verkosto- ja perhetapaamisten fasilitointi
-myönteistä mielenterveyttä edistävä muutostyöskentely
-potilaan verkostojen ja vahvuuksien aito hyödyntäminen

Päivä 11
-perhetyössä käytettävät menetelmät ja interventiot
-opinnäytetöiden sparraus
-vanhemmuuden roolikartta, parisuhteen roolikartta, itsenäistyvän nuoren roolikartta
-ryhmämuotoinen toipumislähtöinen työskentely

Päivä 12
-monimuotoisten parien ja perheiden kohtaaminen
-seksuaalisuus ja läheisyys parisuhteessa
-perheen kriisit; miten kriisi vaikuttaa parisuhteen tai perheen dynamiikkaan

Päivä 13
-riippuvuudet
-väkivalta

Päivä 14
-itsemyötätunto ja auttajan oma työhyvinvointi
-opinnäytetöiden viimehetken sparraukset

Päivä 15
-opinnäytetöiden esittelyt
-omien kehittämistöiden esittely:
-juhlistaminen

Opintokokonaisuus toteutetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina!

Toteutusta koordinoi:
Oppimiskeskus Kainula / Kainuun kesäyliopisto
Linnankatu 6
87100 Kajaani

Koulutusjohtaja, konseptin omistaja:
Sirkku Ruutu, sirkku.ruutu@siria.fi. Toimitusjohtaja Siriassa.

Pääkouluttaja:
Johanna Perttilä, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti (Valvira, Kela), voimavarasuuntautunut pari- ja perhepsykoterapeutti (Valvira, Kela), työnohjaaja (STOry), kouluttaja, KM, luokanopettaja, erityisluokanopettaja

Muut mahdolliset kouluttajat:


Ronnie Grandell, myötätuntokeskeiseen psykoterapiaan erikoistunut työterveyspsykologi
Hilkka Putkisaari, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti/ kouluttajapsykoterapeutti (VET) ja kognitiivinen lyhytpsykoterapeutti (Valvira, Kela), taideterapeutti AMK (Kela), auktorisoitu erityistason seksuaaliterapeutti (NACS) ja kliininen seksologi (NACS, VET-taso), Authorized Sexuality Educator and Sexual Health Promoter (NACS), tunnekeskeinen pariterapeutti (ICEEFT auktorisointi), Muksuoppi- ja Reteamingvalmentaja (Lti), EMDR terapeutti
Niina Nurmela, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti

Valmentajat

Johanna Perttilä

Johanna Perttilä

Kouluttaja, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti (Kela, Valvira), työnohjaaja, erityisluokanopettaja (KM)
Sähköposti
johanna.perttila@dialogis.fi
Tutustu
Niina Nurmela

Niina Nurmela

Kouluttaja, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, väitöskirjatutkija, työnohjaaja, VTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, psykofyysisen psykoterapian, traumainformoidun työotteen ja EMDR:n asiantuntija
Sähköposti
niina.nurmela@ideaverso.fi
Tutustu
Hilkka Putkisaari

Hilkka Putkisaari

Kouluttaja, KM/luokanopettaja, sosionomi (AMK), ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti (VET), kognitiivinen lyhytterapeutti, kuvataideterapeutti, parisuhde- ja seksuaaliterapeutti (NACS), tunnekeskeinen pariterapeutti (ICEEFT), työnohjaaja (STOry)
Sähköposti
hilkka.putkisaari@siria.fi
Tutustu
Sirkku Ruutu

Sirkku Ruutu

MCC-coach, psykologi (PsM), opettaja (KM), kouluttajapsykoterapeutti (VET), johdon työnohjaaja (STOry), sovittelija, tietokirjailija
Sähköposti
sirkku.ruutu@siria.fi
Puhelinnumero
041 440 4478
Tutustu