Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 30 op


Koulutus antaa yleisnäkemyksen ihmisen kasvuun ja kehitykseen, nepsy-asiakkaiden yleisimpiin pulmiin ja niiden valmennukseen ja varhaiseen puuttumiseen matalan kynnyksen psykososiaalisen tuen keinoin. Koulutuksen käytyään osallistujalla on valmiudet toimia ratkaisukeskeisesti lapsia ja nuoria valmentaen.

Koulutuksen käytyään opiskelija osaa:

– Sanoittaa nepsy-asiakkaiden erityispiirteet ja kertoa neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista;
– Luoda luottamuksellisen valmennussuhteen nepsy-asiakkaidensa kanssa, muotoilla asiakaslähtöisiä ja motivoivia taitotavoitteita, hyödyntää asiakkaan vahvuuksia ja tukea tämän pystyvyysuskoa, edistää asiakkaan omaa toimijuutta ja arvioida valmennuksen tuloksellisuutta yhdessä asiakkaan ja tämän verkoston kanssa;
– Hyödyntää, soveltaa ja innovoida ratkaisukeskeisiä ja käytännönläheisiä työmenetelmiä nepsy-asiakkaidensa kanssa;
– Edistää nepsy-asiakkaan sosiaalisen verkoston tukea myönteisen tulevaisuuspolun mahdollistamisessa;
– Luoda toiveikkuutta, paneutua asiakkaan vahvuuksiin ja toimia tulevaisuus- ja voimavarakeskeisellä tavalla.

Kohderyhmä

Henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita ratkaisukeskeisistä valmennuksellisista sekä ohjauksellisista työskentelymenetelmistä ja niiden tuloksellisesta soveltamisesta neuropsykiatristen asiakkaiden kanssa.

Erityisen hyvin koulutus sopii niille, jotka työskentelevät tällä hetkellä erityislasten, erityisnuorten tai nepsy-aikuisten parissa (esimerkiksi erityisopettajat, kasvatusalalla olevat, terapeutit, hoitajat, ohjaajat, mielenterveystyötä tai päihdetyötä tekevät ammattilaiset ja terveysalan henkilöt).

Koulutus toteutetaan kokonaan verkkovälitteisesti. 

Koulutus sisältää 12 opetuspäivää (verkko-opetus), vertaisryhmätyöskentelyä, paritutorointia, asiakasharjoittelua (opiskelija suorittaa omaan työhönsä/työympäristöönsä liittyen), kirjallisuuden reflektointia sekä kirjallisia tehtäviä.

Vertaisryhmätapaamiset
Vertaisryhmätapaamiset tapahtuvat koulutuspäivien ulkopuolella noin kerran kuukaudessa pienryhmissä. Tapaamiset voivat olla jonkun vertaisopiskelijan työpaikalla ja liittyä oikeiden asiakkaiden kohtaamiseen ja ratkaisukeskeisen työotteen harjoittelemiseen ja vertaispalautteen antamiseen. Vertaisryhmätapaamisia voidaan myös käyttää kirjallisuuden teemojen syventämiseen, opinnäytetyön sparraamiseen tai muuhun oman oppimisen edistämiseen. Vertaistapaamista raportoidaan vastuukouluttajille. Vertaisryhmät pyritään muodostamaan niin, että laaja-alainen ja oppilaitosrajat ylittävä vertaisoppimiseen mahdollistuu. Myös erityisen tuen jatkuvuus ja tasalatuisuus paranee.

Paritutorointi
Jokaiselle osallistujalle valitaan vertaisopiskelijoista paritutor, jonka tehtävänä on myötävaikuttaa parin opintojen etenemistä lukemalla tämän kirjareflektioita ja tarvittaessa vertaistyönohjaamalla pariaan seminaaripäivien väleissä. Paritutorointi  pyritään valitsemaan niin, että jokaiselle opiskelijalle löytyy paritutor vastaavaa työtehtävää hoitavasta. Näin taataan syvällinen vertaisoppiminen.

Soveltava oman työn kehittämishanke eli opinnäytetyö
Koulutukseen kuuluu soveltava oman työn kehittämishanke. Se on esimerkiksi ratkaisukeskeisten menetelmien hyödyntämistä ja kokeilemista omassa työkontekstissa nepsy-asiakkaiden parissa. Tästä tehdään kirjallinen raportti ja analyysi (noin 10 sivua).

Asiakastyö ja sen raportointi
Koulutukseen kuuluu vähintään 40 h (vähintään kolmen eri asiakkaan kanssa) oikeaa nepsy-valmennuksellista asiakastyötä koulutuksen aikana. Osa asiakastyöstä nauhoitetaan asiakkaan luvalla ja opiskelija tekee siitä oppimisanalyysin. Vastuukouluttajat hyväksyvät raportoinnin.

Poissaolot
Koulutukseen kuuluu 100 % suoritusvelvollisuus.

Salassapitovelvollisuus
Opiskelijat ja kouluttajat sitoutuvat pitämään salassa toisistaan ja asiakkaistaan kuulemat asiat. Salassapitovelvollisuus jatkuu koulutuksen loputtua.

ALUSTAVAT KOULUTUSPÄIVÄT JA PÄIVIEN PÄÄSISÄLLÖT:

Koulutuspäivät pääsääntöisesti klo 9–16.

13.3.2024
Orientointi opintoihin
Ryhmän psykologisen turvallisuuden luominen
Ratkaisukeskeisyyden perusteita, ihmiskäsitys ja arvomaailma
Mistä neuropsykiatrisessa valmennuksessa on kyse ja miten sitä voi hyödyntää kouluarjessa?
Vahvuuskeskeinen lähestymistapa ja arvostava vuorovaikutus osana voimaannuttavaa vuorovaikutusta
”Sparkling moment -harjoitus”

14.3.2024
Voimavarakeskeisen työotteen perusteet
Ratkaisukeskeisen työskentelyn prosessimalli
Positiivinen pedagogiikka ja psykologia
Tavoitteistaminen / Voimaannuttava visiointi

Vertaisryhmätapaaminen (2 x á 45 min)
Ryhmä sopii ajan ja paikan itsenäisesti ja raportoi siitä kouluttajille.

Paritutor-tapaaminen

23.4.2024
Nepsy-nuorten mielenterveys ja kuntoutusmuodot
ADHD, ADD, Asperger, Tourette ja muut neuropsykiatriset oirekuvat nuorilla ja aikuisilla
Asteikon käyttö nuoren toimintasuunnitelman ja toiveikkuuden edistäjänä

5 h dokumentoitua asiakastyötä suoritettu

Paritutor-tapaaminen

Vertaisryhmätapaaminen

23.5.2024
Toiminnanohjaustaitojen opetteleminen nepsy-asiakkaiden kanssa
Käyttäytymisterapeuttiset työkalut arjen apuna ja nepsy-lasten ohjaajien, opettajien ja vanhempien tukena

10 h dokumentoitua asiakastyötä suoritettu

Paritutor-tapaaminen

Vertaisryhmätapaaminen

3.9.2024
Vireystilan säätelytaidot osana neuropsykiatrista vaikuttavaa valmennusta
Nepsy-asiakkaiden stressi ja stressinsäätely
Työvälineitä vireystilojen säätelyyn koulussa ja varhaiskasvatuksessa

15 h dokumentoitua asiakastyötä suoritettu

Paritutor-tapaaminen

Vertaisryhmätapaaminen

3.10.2024
Ratkaisukeskeisiä perustyömenetelmiä
Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys
Taitopainotteinen työskentely nepsy-asiakkaiden kanssa
Tunnetyöskentelyä ja tunteidensäätelyn metodeja

20 h dokumentoitua asiakastyötä suoritettu

Paritutor-tapaaminen

Vertaisryhmätapaaminen

4.11.2024
Nepsy-asiakkaiden masennus
Voimakarttatyöskentely
Parantavat kirjeet (Lohtukirje-menetelmä)
Ryhmämuotoiset menetelmät nepsy-asiakkaiden tukemisessa esim. itsetuntoryhmä, voimavararyhmä, taideterapiaryhmä, luontoavusteinen mindfulness, narratiivisuus jne.

25 h dokumentoitua asiakastyötä suoritettu

Paritutor-tapaaminen

Vertaisryhmätapaaminen

10.12.2024
Ammattikasvattajan oma työssä jaksaminen
Itsemyötätunto

30 h dokumentoitua asiakastyötä suoritettu

Paritutor-tapaaminen

Vertaisryhmätapaaminen

8.1.2025
Nepsy-asiakkaiden tyypilliset liitännäisoireet: pelot ja ahdistuneisuushäiriöt, OCD, vuorokausirytmin häiriöt, päihdeongelmat, oppimisvaikeudet, syrjäytymis- ja kriminalisoitumisvaara
Selviytymiskysymys sisäisiä keinoja ja voimia esiin nostavana interventiona

35 h dokumentoitua asiakastyötä suoritettu

Paritutor-tapaaminen

Vertaisryhmätapaaminen

13.2.2025
Nepsy-asiakkaiden päihdeongelmat
Motivoiva haastattelu
Ulkoistaminen
Vastuun portaat -metodi
Itsetunto-ongelmat
Nepsy-asiakkaiden itsetunnon vahvistaminen osana toimivaa valmennusta
Itsemyötätuntoharjoituksia (metta tms.)
Uudelleenmäärittelytehtävä

40 h dokumentoitua asiakastyötä suoritettu

Paritutor-tapaaminen

Vertaisryhmätapaaminen

Oma soveltava työhön liittyvä ratkaisukeskeinen kehittämishanke valmis

18.3.2025
Nepsy-asiakkaiden itsetuhoisuus, stressi, kriisit ja traumat
Ratkaisukeskeinen traumatyöskentely
Voimavarojen ja vahvuuksien kartoittaminen

19.3.2025
Kehittämistehtävien esittelyt ja koulutuksen juhlistaminen

Koulutusta koordinoi:
Oppimiskeskus Kainula / Kainuun kesäyliopisto
Linnankatu 6, 87100 Kajaani

Valmentajat

Satu Kujanpää

Satu Kujanpää

Kouluttaja, nuotti-valmentaja, NLP Trainer, mentaalivalmentaja ja psyykkinen valmentaja, resilienssi-coach, erityisopettaja, luokanopettaja (KM), neuropsykiatrinen valmentaja, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (50 op), ADHD strategia-ohjaaja, tunnetaito-ohjaaja, ratkaisukeskeinen valmentaja
Sähköposti
satu.kujanpaa@siria.fi
Tutustu
Maria Matilainen

Maria Matilainen

Kouluttaja, lasten ja nuorten psykoterapeutti, KM, erityisopettaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, ratkaisukeskeinen eläinavusteinen valmentaja, psykologian aineenopettaja
Sähköposti
maria.matilainen@ellipsi.me
Tutustu
Hilkka Putkisaari

Hilkka Putkisaari

Kouluttaja, KM/luokanopettaja, sosionomi (AMK), ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti (VET), kognitiivinen lyhytterapeutti, kuvataideterapeutti, parisuhde- ja seksuaaliterapeutti (NACS), tunnekeskeinen pariterapeutti (ICEEFT), työnohjaaja (STOry)
Sähköposti
hilkka.putkisaari@siria.fi
Tutustu
Sanna Nyman

Sanna Nyman

Nuotti-valmentaja, ratkaisukeskeinen valmentaja (20 op), lyhytterapeutti (50 op), YtM, sos.tt, yhteisöpedagogi, neuropsykiatrinen valmentaja
Sähköposti
sanna.nyman@siria.fi
Tutustu
Ronnie Grandell

Ronnie Grandell

Kouluttaja, työterveyspsykologi, coach, lyhytterapeutti
Sähköposti
ronnie.grandell@gmail.com
Tutustu
Juha Lantz

Juha Lantz

Kouluttaja, lähihoitaja ja yhteisöpedagogi (AMK), riippuvuusasiantuntija
Sähköposti
juhalantz@gmail.com
Tutustu