Ratkaisuja terapiatakuun ja soteuudistuksen toteuttamiseen lyhytterapian keinoin

15.8.2022

Suomalaisesta hyvinvointivaltiosta puuttuu kokonaan matalan kynnyksen psykososiaaliset palvelut, vaikka juuri ne olisivat ennaltaehkäiseviä, vaikuttavia ja kustannustehokkaita interventioita oikea-aikaisesti toteutettuina. Jokaisella kuuluisi olla subjektiivinen oikeus käyttää yhteiskunnan tukemana 20 kerran lyhytterapeuttinen jakso elämän käänne- tai kriisitilanteissa. Lyhytterapeuttisen osaamisen hyödyntämisen kautta saavutettaisiin:

-       Oikea-aikaisesti ja preventiivisesti kohdennettu tuki

-       Kustannustehokkuus

-       Vaikuttavuus

-       Yksilöllisesti tarkennetut psykososiaaliset interventiot

-       Asuinpaikasta ja tuloista riippumaton saatavuus

- Ennaltaehkäisevyys ja välitön reagointi ongelmiin

Näin lopetettaisiin turha lääkärien pullonkaulana toimiminen ja diagnoosikeskeisyydestä siirryttäisiin oikea-aikaiseen ja asiakaslähtöiseen tukimalliin. Ongelmakeskeisyyden tilalle tulisi toipumis- ja ratkaisukeskeinen salutogeeninen malli. Samalla pystyttäisiin hyödyntämään tehokkaammin digitaalisesti koordinoitua apua, jolloin asuinpaikasta johtuva eriarvoisuus palvelujen saatavuudessa vähenisi.

Olemassa olevan Kelan kuntoutuspsykoterapian lisäksi on ilmeistä, että Suomeen tarvitaan kevyempi ja kustannustehokkaampi lyhytterapian palvelujärjestelmä, jota on mahdollista hyödyntää välittömästi mielenterveyden horjumisen ensioireisiin tai akuutteihin kriiseihin ilman psykiatrista diagnoosia tai ilman erikoissairaanhoidon lähetettä. Nykyisin ihmiset jonottavat kuukausia pidempiin kuntoutuspsykoterapioihin, kun oikea-aikaisesti kohdennettu psykososiaalinen tuki riittäisi monesti palauttamaan ihmisen toimintakyvyn. Jonottamisessa ongelmat ehtivät kroonistua, jolloin jälkikäteinen hoito on kallista ja byrokraattista.

Psykoterapeutiksi kouluttautuminen on taloudellisesti mahdotonta suurimmalle osalle alalle haluavista (opiskelija joutuu kustantamaan koko opiskelunsa itse eikä saa vähentää verotuksessaan kertyneitä koulutuskuluja, joita kertyy viitekehyksestä riippuen 25 000 - 50 000 euroa).

Vuodesta 2016 Kesäyliopistot ovat laajasti eri puolella Suomea (mm. Turku, Tampere, Kouvola, Jyväskylä, Imatra, Helsinki, Seinäjoki, Kokkola, Kajaani, Lappeenranta, Vaasa) kouluttaneet lyhytterapeutteja 2-vuotisessa Sirian koulutusohjelmassa (50 op), jossa pääkouluttajina toimivat erityistason psykoterapeutit. Koulutus on suunnattu ammatillisena täydennyskoulutuksena terveydenhuollon, sosiaalialan ja kasvatus- ja opetusalan ammattihenkilöille. Opiskelijoiden ja valmistuneiden lyhytterapeuttien kokemukset työskentelyn vaikuttavuudesta ovat olleet heidän asiakkailleen ratkaisevia toipumisen ja hyvinvoinnin edistämisen kannalta. Tämän työtavan tarpeellisuus yhteiskunnassamme näkyy lyhytterapeuttikoulutusten opiskelijamäärien jatkuvana lisääntymisenä, mikä on merkki siitä, että mielenterveysalan ammattilaiset tarvitsevat lisää  eteenpäin suuntaavia ja toipumista edistäviä lyhytterapeuttisia metodeja. Lyhytterapeuttinen osaaminen on erityistä eikä sitä automaattisesti opeteta varsinaisissa Valviran hyväksymissä psykoterapiakoulutuksissa, jotka keskittyvät Kelan tukemaan pidempään kuntoutuspsykoterapiaan. Mielenterveyspulmien alati kasvavassa tilanteessa on kuitenkin järjetöntä tarjota kaikille pitkää psykoterapiaa, kun tunnetusti lyhyempikin jo auttaa hyvin monia.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on luonteeltaan moniammatillista yhteistyötä korostavaa, ennaltaehkäisevää, pragmaattista ja pureutuu täsmällisesti ja fokusoidusti siihen, mihin asiakas hakee tai tarvitsee apua. Se tarjoaa ketterää ja käytännönläheistä vuorovaikutuksellisen kohtaamisen tukea kustannustehokkaasti. Ratkaisukeskeiset lyhytterapeutit ovat tottuneita tutkimaan omaa työotettaan jatkuvasti ja kehittämään sitä yhteistyössä muiden ammattilaisten ja asiakkaiden kanssa vastaten siihen tarpeeseen, jota muuttuvat palveluntarpeet vaativat. Työote on ketterä ja huomioi asiakkaan tarpeet joustavasti eikä pakota asiakasta hänelle vieraaseen muottiin. Ratkaisukeskeistä työotetta voidaan soveltaa kaikissa vuorovaikutusammateissa. Siten ratkaisukeskeisen lyhytterapian kohtaamisen menetelmät ovat avain professiokeskeisten siilojen purkamiseen ja aidon yhteistyön avaamiseen, jossa asiakas on keskiössä. 

Ratkaisukeskeisen lyhytterapian taustalla on ajatus, että tuki tulee kohdistaa oikea-aikaisesti ja oikealla voluumilla oikeille ihmisille. Siten kaikille ei tarjota samaa Kelan tukemaa pitkää kuntoutuspsykoterapiaa, vaan ensin kokeillaan matalan kynnyksen psykososiaalisia tukimuotoja. Olemassa olevia itseapuvälineitä kehitetään, lyhytterapiaa saa etäyhteyden kautta, hyödynnetään digitaalisaatiota ja edistetään siten paikasta ja ajankohdasta riippumatonta tukea. Mikäli lyhytterapia ei ole riittävä työmuoto, asiakkaat ohjataan erikoissairaanhoitoon ja pidempien psykoterapioiden piiriin jo olemassa olevan Kela-järjestelmän kautta. Kokemukset ovat lupaavia ja aiempi tieteellinen tutkimus puoltaa lyhytterapian käyttöä systemaattisesti ensimmäisenä interventiona (lähde Olavi Lindfors, Helsingin psykoterapiatutkimus).

Siria Koulutus- ja kehittämiskeskus Oy toteuttaa lyhytterapeuttikoulutuksia yhteistyössä suomalaisten kesäyliopistojen kanssa ympäri maata. Voit varata itsellesi ajan lyhytterapian ammattilaiselle www.siria.fi

 

Sirkku Ruutu ja Terhi Lahti